Zóna Hrušov o rozloze téměř 35 ha se nachází v blízkosti řeky Odry a dálnice D1, podél ulice Bohumínské, v návaznosti na železniční trať Ostrava – Bohumín a stávající skládku OZO Ostrava, s.r.o. V jižním sousedství s tímto územím se nachází bývalý chemický závod (HCHZ), který je v současnosti v rukou soukromého investora H-Zone s.r.o. a chystá se jeho transformace pro komerční využití. Oblast zóny má charakter „sociálního brownfieldu“. Nebyla zde totiž soustředěna samotná výroba, ale budovy, které se zde vyskytují, sloužily jako ubytovny dělníků z okolních podniků. Tyto objekty fungovaly až do roku 1989, kdy dochází k částečnému vysídlení lokality. Tento jev poté vygradoval po povodních v roce 1997, kdy se tato oblast mění ve výše citovaný sociální brownfield.

Z tohoto důvodu byl v rámci území proveden hydrogeologický průzkum a území bylo vyhodnoceno jako ekologicky nezávadné. Vybudováním ochranných (protipovodňových) hrází v lokalitě Hrušov pominul důvod pro trvání stavební uzávěry, která byla zrušena v dubnu 2009. V současnosti je v území vymezeno platné asanační pásmo. Veškerá stavební činnost je nyní v lokalitě podmíněna dokončením asanace. Pro tyto účely byl zpracován asanační projekt (DÚR), jehož zpracovatelem je společnost Sweco HYDROPROJEKT, a.s. Smyslem asanace (projekt „Gravitační odvodnění Hrušova“) je provedení nezbytných terénních a vodohospodářských úprav tak, aby nedocházelo k nežádoucímu zdržování dešťových vod v lokalitě, ale naopak došlo k jejímu gravitačnímu odtoku. Terén bude navýšen na úroveň stoleté vody (Q100 – navýšení o 3,5 m). V tomto smyslu byla dne 13.12.2012 stavebnímu úřadu předložena dokumentace pro územní rozhodnutí. Dle požadavků je dokumentace rozdělena na 2 části – část pro asanaci (změna využití území) a část pro další veřejně prospěšné stavby. Předpokládané náklady na asanaci dosahují částky 2,3 mld. korun, Meziresortní hodnotitelská komise při MPO schválila v červnu 2010 dotaci ve výši 1,547 mld. Kč.

V současné době probíhají v lokalitě výkupy a směny pozemků. Statutární město Ostrava v této oblasti vlastní cca 94 % území. Vlastníky zbývajících 6 % nemovitostí jsou fyzické osoby. Realizace veřejně prospěšné stavby či provedení veřejně prospěšných opatření je podmíněna vlastnictvím všech dotčených pozemků.

Statutární město Ostrava v rámci přípravy rozvojové zóny vede jednání s potenciálními developerskými společnostmi (o podmínkách) za účelem případné participace na přípravě, realizaci a následně správě a rozvoji zóny.

Rozvojová zóna Hrušov představuje při nedostatku míst v již existujících průmyslových zónách ve městě velmi významnou lokalitu, vhodnou pro podnikání malých a středních firem. Předností hrušovské zóny je ideální dopravní napojení, bezprostřední blízkost dálnice D1 a železniční trati do vnitrozemí, ve směru na Polsko a Slovensko. Lokalita je dle ÚPD (územně plánovací dokumentace) funkčně začleněna jako oblast pro lehký průmysl, sklady a drobnou výrobu s vyloučením funkce bydlení. Zóna předpokládá vytvoření minimálně 1500 – 2000 nových pracovních míst.