Pro směřování města v oblasti vývoje dopravní infrastruktury a zajištění udržitelné mobility na další roky a desetiletí byly ve strategické části Integrovaného plánu mobility Ostrava přijaty tyto strategické cíle: „Zlepšení mobility a dostupnosti“, „Zvýšení bezpečnosti“, „Zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí“ a „Zvýšení efektivity dopravního systému, optimalizace využití infrastruktury“. Jedním z akčních plánů pro „Zlepšení mobility a dostupnosti je i „Podpora zvýšení kvality hromadné dopravy“, jejímž cílem je udržení vysokého podílu hromadné dopravy na dělbě přepravní práce. K tomu má přispět plnění například těchto následujících klíčových opatření:

Marketingová a finanční podpora hromadné dopravy, ekologizace dopravy a omezení hluku

Jedním z nejdůležitějších opatření k naplnění cílů v této oblasti je schválení a naplňování Plánu obnovy vozového parku 2017 – 2021 Dopravního podniku Ostrava a. s. Dalšími dílčími opatřeními jsou pak například příprava nových tramvajových a trolejbusových tratí nebo modernizace zastávek MHD. Další dílčí aktivitou je zvýšení marketingové aktivity DPO k popularizaci městské hromadné dopravy.

V období let 2017 – 2018 byl vozový park Dopravního podniku Ostrava a. s. obměněn o 117 vozidel s pohonem na CNG, nebo elektřinu. Všechna nová vozidla v elektrické trakci jsou vybavena rekuperací, nebo superkondenzátory. Na lince č. 64 ze Svinova do Klimkovic byl ve 2. polovině roku 2018 zahájen pilotní projekt provozu elektrobusů s ultrarychlým dobíjením.

V rámci Plánu rekonstrukcí tramvajových nástupišť jsou Dopravním podnikem Ostrava a. s. připravovány a realizovány vybrané stavby (Prostorná, Palkovského, Dubina, Hotelový dům Hlubina, Nám. Sv. Čecha), které zahrnují zastřešení zastávek, zvýšení nástupní hrany zastávek, jejich vybavení oporami ke stání, bezbariérovými přístupy a jejich pokrytí WiFi signálem

Obnova vozového parku je klíčovým opatřením také pro snížení hluku z provozu vozidel MHD. Jsou však realizována i další opatření, např. pořízení podpovrchového soustruhu na opracování tramvajových kol, na který navazuje detekce plochých kol na tratích; na vybraných místech jsou osazovány kolejové absorbéry; byly pilotně instalovány a jsou ověřovány úseky s nízkou protihlukovou stěnou na ul. Místecká a tř. 17 listopadu.

Atraktivní nabídka spojů, pokrytí města a okolí nabídkou hromadné dopravy, zlepšení návaznosti spojů

Při řešení návaznosti spojů MHD na spoje příměstské a meziměstské osobní dopravy spolupracuje Dopravní podnik Ostrava a. s. s Koordinátorem ODIS, městem Ostravou, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a obsluhovanými obcemi. Pravidelně jsou prováděna měření vytíženosti spojů vybraných linek. Dopravní podnik Ostrava a. s. se také zabývá a vyhodnocuje podněty cestujících k jízdním řádům, návaznosti spojů a kapacitě vozidel MHD. Přesnost provozu spojů je součástí přijatých standardů kvality poskytovaných dopravních služeb.

Komfort a bezpečnost cestujících, rozvoj bezbariérovosti

Komfort cestujících ve vozidlech MHD souvisí s jejich kvalitou a stářím a postupná obnova vozového parku Dopravního podniku Ostrava a. s. je proto i v tomto případě klíčová. Nová vozidla ve všech trakcích jsou proto pořizována ve vyšším standardu, tj. jsou nízkopodlažní, vybavena klimatizací, WiFi signálem nebo novými informačními a kamerovými systémy.

Do bezpečnostních opatření dopravního podniku jsou na vybraných zastávkách MHD integrována také kamerová zařízení provozovaná Městskou policií Ostrava. Vybavení dalších zastávek kamerovým systémem se připravuje. Na vybraných zastávkách MHD bylo v koordinaci s Ostravskými komunikacemi a. s. doplněno také stávající veřejné osvětlení. Nová vozidla již mají kamerový systém integrován. Kamerový systémem jsou postupně vybavována také vozidla stávající. Tímto opatřením je monitorována bezpečnost na jednotlivých linkách MHD. Kamerové záznamy jsou pořizovány ve vysokém rozlišení, umožňujícím posuzování a prokazování jednání při vyšetřování vedeném Policií ČR.

Dalším bezpečnostním opatřením je nasazení tzv. asistentů přepravy, kteří se zaměřují na kritické úseky linek a pomáhají předcházet konfliktním situacím.

Na vybraných zastávkách (Prostorná, Palkovského, Dubina, Hotelový dům Hlubina, Nám. Sv. Čecha) a přestupních uzlů budou v rámci modernizace provedeny úpravy umožňující bezbariérový přístup handicapovaným osobám.

Segregace hromadné dopravy od individuální automobilové dopravy a zvýšení přepravní rychlosti

V místech, která to prostorově umožňují je postupně naplňován plán osazování betonových tvarovek, které separují tramvajový a silniční provoz a pomáhají zajišťovat plynulost a bezpečnost tramvajové dopravy.

Všechna vozidla MHD byla vybavena také vhodným datovým rozhraním pro aktivní komunikaci s řadiči světelného signalizačního zařízení umožňující preferenci MHD. Dopravním podnikem Ostrava a. s. jsou rovněž připravována na vybraných úsecích technická a legislativní opatření ke zvýšení rychlosti tramvajových tratí nad 60 km za hodinu.

Zlepšení dostupnosti hromadnou dopravou, rozvoj přestupních uzlů a terminálů

Dopravní podnik Ostrava a. s. připravuje zpracování studie na systémové rozšíření elektromobility do roku 2021. Ve 2. polovině roku 2018 byl spuštěn pilotní provoz na lince č. 64 ze Svinova do Klimkovic s ultrarychlým dobíjením. Dopravní podnik také spolupracuje na vytvoření odpovídajících podmínek pro rozvoj parkovacího systému Park & Ride. Ostrava má k dispozici 4 dopravní terminály a uzly na Hranečníku, Dubině, Svinově a Hlavním nádraží, které prochází postupnou modernizací.

Rozvoj systému Park & Ride, Kiss & Ride, Bike & Go, Bike & Ride

Jednotlivé subjekty podílející se na úspěšném zavedení systému Park & Ride, Kiss & Ride, Bike & Go, Bike & Ride (DPO, OK, město Ostrava) pracují na kompatibilitě parkovacího systému s odbavovacími systémy ostravského dopravního podniku, které umožní výhodnější podmínky pro parkování s následujícím pokračováním MHD. Připravuje se výstavba prvních P+R parkovišť (Hlučínská, DOV – Hlubina, Jeremenko) a rozšíření kapacity P+R Hranečník. Na ploše U zastávky Dolní oblast – Hlubina je možno již dnes (před zahájením výstavby parkoviště P+R) si vyzkoušet odstavení vozidla a pokračování MHD.