Co dělat, pokud vás váš soused obtěžuje nepříjemným kouřem z komína? Zkuste nejprve cestu komunikace a domluvy. Slušně, ale rázně jej upozorněte, že vás kouř obtěžuje a že máte podezření na porušování zákona o ochraně ovzduší. Záleží samozřejmě na vzájemných vztazích se sousedy. Pokud jsou na bodu mrazu, nezbývá než se obrátit na úřady.

Úřadem příslušným k řešení problematiky lokálních topenišť je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (Magistrát města Ostravy). V případě podání stížnosti se tedy obracejte právě na tento úřad, který je povinen přijímat podněty na porušování zákona o ochraně ovzduší a zkoumat, zda jsou dány důvody k zahájení přestupkového řízení či k uložení nápravného opatření.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je v rámci řízení povinen shromáždit takové důkazy, aby byl zjištěn stav věci. Takovými důkazy jsou zejména návrhy účastníků, předložené důkazy (video delší jak 30 min., fotodokumentace atd.), skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti, podklady od jiných správních orgánů nebo orgánů veřejné moci, jakož i skutečnosti obecně známé. Dále si může obecní úřad obce s rozšířenou působností vyžádat doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího zdroje. Tento úřad má také možnost zjistit objektivní stav provozování spalovacích zdrojů, a to i s využitím přímé kontroly kotle či topidla v obydlí, ovšem pouze v případě splnění podmínek definovaných zákonem o ochraně ovzduší (vznikne-li opakované důvodné podezření na porušování povinností provozovatele spalovacího zdroje). V případech, kdy je to účelné, může odebrat i vzorky popela pro prokázání případného spalování odpadu.

Proti obtěžování imisemi (např. kouř, zápach apod.) se lze bránit i tzv. sousedskou žalobou. Pokud soud uzná, že se v daném případě skutečně jedná o omezování vlastnického práva (§ 1013 a § 1042 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) imisemi a žalobě vyhoví, vysloví zákaz jednání, které omezuje žalobcova práva. Návrhem na zahájení občanského soudního řízení, směřujícím proti vlastníkovi, který se dopouští produkce imisí, se tak navrhovatel může úspěšně domáhat jen vydání rozsudku, jímž by žalovanému vlastníkovi byla uložena povinnost zdržet se přesně vymezeného obtěžování, nikoli však již povinnost něco aktivně konat. Jakým způsobem žalovaný např. kouř ze spalovacího zdroje omezí (zda stavební úpravou nebo změnou způsobu vytápění), tedy zůstává především na něm.