Od 1. července posílí systém ochrany půdy o účinnou protierozní vyhlášku. Jejím cílem je chránit půdu před vodní erozí, která u nás ohrožuje až 60 % cenné zemědělské půdy půdním smyvem, který z ní odnáší to nejcennější a půda jeho účinky chudne. Opatření proti vodní erozi navíc mohou pozitivně ovlivňovat i odolnost půdy proti větrné erozi (týká se 14 % zemědělské půdy). Protierozní vyhláška umožní kontrolovat a pokutovat zemědělce za nešetrné hospodaření na zemědělské půdě. Je i důležitou obranou zejména pro obce a jejich obyvatele, jejichž majetek je pravidelně poškozován erozí zemědělských pozemků. Protierozní vyhláška tak mj. vedle zmenšení půdních bloků na maximálně 30 ha, rozšíření dotačních podpor a tradičních zemědělských dotací na krajinná ochranná opatření, osvobození od daní pozemků s vybranými krajinotvornými prvky (jako například mokřady) přispěje k vyšší stabilitě zemědělské krajiny.

„Protierozní vyhláška je dlouho diskutovaným kompromisem se zemědělci i akademiky, který přispěje k ochraně jedné z našich nejcennějších komodit – zemědělské půdy, ale zároveň nezpůsobí byrokratické problémy a významnou zátěž zemědělcům a orgánům státní správy,“ vysvětluje ministr Richard Brabec.

Limit

Vyhláška stanovuje přípustnou ztrátu půdy, kterou je potřeba dodržovat. V systému zemědělských dotací se dosud vymezuje erozně ohrožená půda na přípustnou ztrátou 17 tun z hektaru za rok, s platností vyhlášky to bude 9 tun z hektaru za rok. Maximální limitní míra ztráty půdy je nepřekročitelná a zohledňuje jak požadavky na protierozní ochranu, tak realizovatelnost opatření v zemědělské praxi. K vytipování problematických ploch, na nichž je limit překračován, bude sloužit již dnes funkční Monitoring eroze (aplikace spravovaná SPÚ a VÚMOP, v.v.i.). První záznam erozní události v Monitoringu je pro zemědělce výstrahou, že by dle této skutečnosti měl upravit své hospodaření. V případě opakovaného záznamu je již zřejmé, že na ploše dochází k opakovaným problémům s erozí a plochu je potřeba sledovat a přijímat na ní efektivnější protierozní opatření. Zároveň pomocí dat Monitoringu eroze bude docházet k průběžnému vyhodnocování účinnosti protierozní vyhlášky a v budoucnu tak není vyloučeno zpřísnění limitu přípustné ztráty.

Kalkulačka

Na plochách, kde bude erozní událost zaznamenána opakovaně, budou tedy zemědělské subjekty muset provádět protierozní opatření, k jejichž vhodnému výběru jim poslouží již zavedený nástroj – aplikace Protierozní kalkulačka. Pomocí ní si hospodáři sestaví plán protierozních opatření, přičemž hospodaření dle tohoto plánu bude následně předmětem kontroly příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Erozi mohou zemědělci předcházet pomocí široké palety protierozních opatření například způsobem orby, volbou plodin či zatravňováním částí svých pozemků. Odbornou podporu jim bude poskytovat Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy a Státní pozemkový úřad.

Kontroly

Sankce a kontrolní mechanismy upravuje zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). Vyhláška stanoví, že když hospodaří subjekt dle plánu, má se za to, že nepřekročil přípustnou míru ztráty půdy erozí. Ke kontrolní činnosti MŽP zpracovává podrobný metodický pokyn. Plochy a jejich uživatelé, kteří budou v režimu protierozní vyhlášky, budou kontrolováni příslušnými orgány ochrany ZPF, což jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností). Kontroly se zaměří na to, zda je vyhotoven plán hospodaření v Protierozní kalkulačce a zda subjekt dle něj hospodaří, co se týče volby plodin a agrotechniky. Veřejnost může hlásit podezření na erozní událost orgánu ochrany ZPF nebo pobočce Státního pozemkového úřadu. Nahlášená erozní událost bude následně prošetřena v terénu.

Pokuty

Za porušení nastaveného protierozního plánu hrozí fyzickým osobám pokuta až 100 000 Kč, právnickým osobám a podnikatelům až milion korun. Zemědělci také mohou také přijít o část dotací, neboť porušení vyhlášky a sankce dle zákona o ochraně ZPF povedou i k sankcím v dotačním systému Ministerstva zemědělství, orgány ochrany ZPF je budou hlásit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu.

Odkaz na vyhlášku ve Sbírce zákonů