Halda Hrabůvka o rozloze přibližně 100 ha se rozkládá v jižní části města Ostravy na území městského obvodu Ostrava-Jih v katastru Hrabůvka. Počátek založení haldy je udáván rokem 1890. Před jejím založením se zde nacházely zahrady a polnosti okolních obyvatel. Halda byla určena od svého vzniku k ukládání odpadů a také pro částečné odvalování důlní hlušiny z dolu Louis (v současné době důl Jeremenko).

Fotografie: VÍTKOVICE, a.s.

Provoz na haldě Hrabůvka, kterou vlastní společnost VÍTKOVICE, a.s., probíhal do června 2014. Na konci roku 2014 byla zahájena realizace projektu „Likvidace termických procesů“. Projekt byl realizován v rámci dotačního programu Revitalizace Moravskoslezského kraje a jeho náklady ve výši cca 140 mil. Kč byly hrazeny Ministerstvem financí ČR. Práce byly ukončeny v prosinci 2016.

Cílem projektu byla likvidace probíhajícího hoření v tělese haldy. V rámci projektu byla sanována hořící místa na haldě prostřednictvím sanačních vrtů, do nichž byl vpravován inertní materiál. Současně byla vybudována vodní nádrž o rozloze cca 4,5 ha s objemem vody 180 000 m3. Tato souvislá vodní plocha slouží k zabránění přístupu vzduchu do podloží haldy. Pro vytvoření biotopu vodních živočichů a rostlin je v severní části vybudována vodní nádrž o objemu vody 35  m3, s hloubkou 1 m. Dalším opatřením pak bylo rozprostření těsnící zeminy na ploše cca 12,3 ha. Současně byly provedeny terénní úpravy, ohumusování a ozelenění zájmové plochy.

Doprovodnými opatřeními bylo částečné snížení terénu na východní a jihovýchodní straně haldy, vybudování malé vodní nádrže jako litorálního pásma pro živočichy s výsadbou vlhkomilných rostlin a výsadba 269 ks stromů a keřů.

V současné době probíhá na vytipovaných místech teplotní monitoring a měření poklesů v místech návozů zemin s cílem zjištění účinnosti provedených opatření.

V listopadu 2015 a březnu 2017 probíhala další část revitalizačních opatření na haldě, a to sanační práce. Tyto spočívaly v likvidaci skládky nebezpečného odpadu – ropných kalů, rekultivaci skládky kovonosných kalů a dalších ploch na haldě rekultivačním překryvem s následným ozeleněním. Sanací bylo odstraněno celkem 8 400 tun kontaminovaných materiálů. Část plochy pak byla osázena stromy a keři.

Těmito pracemi byla splněna povinnost provedení sanace haldy Hrabůvka, uložená společnosti VÍTKOVICE, a.s. Rozhodnutím České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava.

Budoucí využití haldy Hrabůvka

V souladu s platným územním plánem města Ostravy se nabízí možnost využití lokality pro sportovní areály a volnočasové aktivity.