Zavedení systému environmentálního managementu (EMS) je dobrovolné, ale pro nás závazné. Deklarujeme tak náš postoj k podpoře ochrany životního prostředí, prevenci znečišťování a udržitelného rozvoje. Zavedením systému environmentálního managementu jsme se zavázali, že budeme konat každodenní provozní činnosti s podporou na snížení zatížení životního prostředí, nacházíme tak rovnováhu v sociálních a ekonomických potřebách.

Přijetím EMS normou ISO 14001:2016 se Magistrát města Ostravy (MMO) zavázal trvale snižovat negativní vlivy své činnosti na životní prostředí. Byly stanoveny cíle a procesy pro dosažení závazků, jejich účinnost je měřená a monitorována, aby bylo možné nastavit opatření nebo změny. Kontrola je prováděná předem rozvrženými interními audity, audity dle potřeb a externím auditem. Před koncem roku je navržen plán auditů. V několika dílčích časových úsecích se průběžně kontroluje celý magistrát. V případě nesrovnalostí nebo potřeby podrobnějšího plnění jsou provedeny interní audity také mimo původní navržený plán. Na základě těchto dílčích kontrol je při výskytu nesrovnalostí nebo rizik obeznámen administrátor EMS, který sjedná šetření a zařídí nápravu.

Hlavním cílem je snižovat energetickou, materiálovou a surovinovou spotřebu. Budova MMO prochází rekonstrukcí a modernizaci vybavení, které vede k úspoře energie. Pro nutné užívání služebních vozidel má MMO k dispozici také čtyři elektro vozy. Zaměstnanci se řídí příkazy tajemníka (č. 2/2011), kterým se stanovují pravidla provozu příznivého k životnímu prostředí pro určená pracoviště MMO a jsou proškolováni na aspekty spojené s dopady činnosti na životní prostředí. Důležité je také pro zaměstnance MMO omezování vzniku odpadů a jeho třídění. Na jednáních byl zamezen nákup vody v PET láhvích. Dále dochází k modernizaci IT technologií. Preferujeme elektronické dokumenty a v případě nutnosti tisku využíváme oboustranný tisk, nebo tisk do brožur.

Naše chování k životnímu prostředí se stále zlepšuje. Stále si klademe nové cíle a výzvy. Učíme se nové vymoženosti a je pro nás žádoucí, aby občané měli lepší životní prostředí, proto chceme jít příkladem.

Akce pro veřejnost

Pro občany organizujeme řadu programů a osvětových akcí. Mezi tyto projekty patří Do práce na kole, Badatelský svět, Hodina Země, Den Země, Ostravou!!!, Ukliďme svět, Ukliďme Česko, Evropský týden mobility, Hledej pramen vody, kotlíkové dotace a jejich bezúročné zápůjčky.

Naplňování některých stanovených cílů bylo skutečnou výzvou, s výjimkou „Zlepšení životního prostředí prostřednictvím realizace projektů v oblasti ochrany životního prostředí spolufinancovaných z externích zdrojů“, kde byla stanovena pouze podmínka realizace alespoň jednoho z projektů.

Mezi hlavní realizované projekty, spolufinancované z externích zdrojů v roce 2019, patří například projekt Ostravou!!!. Jeho náplní byla informačně vzdělávací kampaň, zaměřená na tzv. čistou mobilitu, zacílená na obyvatele Ostravy a jeho okolí. Dva projekty se spolufinancováním ze Státního fondu životního prostředí byly zaměřené na energetické úspory, a to v areálu Městské nemocnice Ostrava a Léčebně dlouhodobě nemocných. Dalším velkým projektem byl Ostravou na alternativní pohon II, jehož cílem byly ekologizace vozových parků Magistrátu města Ostravy, městské policie a 8 městských obvodů, provozní úspory a zejména snížení negativních vlivů dopravy (emise, hluková zátěž) na zdraví obyvatel a životní prostředí. Předmětem projektu Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava je vypracování plánu územního systému ekologické stability krajiny, který bude s výjimkou území Chráněné krajinné oblasti Poodří zahrnovat celou plochu správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava.

Certifikace

Systém environmentálního managementu byl na vybraných pracovištích Magistrátu města Ostravy zaváděn od konce roku 2015. Po ukončení procesu přípravy byl pak na konci roku 2016 systém zaveden. Po přibližně roce proběhla jeho úspěšná certifikace dle normy ISO 14001, která byla ukončena v dubnu roku 2018. Systém bude v souladu s obdrženou certifikací dále každoročně kontrolován certifikačním orgánem.

Platnost certifikátu do 16. 04. 2021.

Potvrzení platnosti certifikátu EMS 2019

Potvrzení platnosti certifikátu EMS 2020

Certifikát EMS 2021

Každoročně je na základě hodnocení výkonnosti posuzována úspěšnost zavedených opatření.

Hodnotící zpráva posuzuje informace z roku 2020 a porovnává je s daty získanými v roce předešlém, pro ucelený přehled sledovaných indikátorů jsou uvedeny údaje od roku 2015. Hodnoceny jsou jednotlivé environmentální indikátory, kterými se následně posuzuje úspěšnost naplňování jednotlivých cílů.

Klíčové environmentální indikátory jsou zaměřené na tyto oblasti:

  • spotřeba elektrické energie (kWh)
  • spotřeba tepla (GJ)
  • spotřeba vody (m3)
  • spotřeba kancelářského materiálu – papír (balík)
  • spotřeba pohonných hmot (PHM) vozidel
  • produkce odpadů (t)

Kompletní hodnotící zpráva ke stažení: Aktuální hodnotící zpráva environmentální výkonnosti na Magistrátu města Ostravy 2021

Hodnotící zpráva environmentální výkonnosti na Magistrátu města Ostravy za rok 2022 bude zveřejněna k 31.3.2023.