Zavedení systému environmentálního managementu (EMS) je dobrovolné, ale pro nás závazné. Deklarujeme tak náš postoj k podpoře ochrany životního prostředí, prevenci znečišťování a udržitelného rozvoje. Zavedením systému environmentálního managementu jsme se zavázali, že budeme konat každodenní provozní činnosti s podporou na snížení zatížení životního prostředí, nacházíme tak rovnováhu v sociálních a ekonomických potřebách.

Přijetím EMS normou ISO 14001:2016 se Magistrát města Ostravy (MMO) zavázal trvale snižovat negativní vlivy své činnosti na životní prostředí. Byly stanoveny cíle a procesy pro dosažení závazků, jejich účinnost je měřená a monitorována, aby bylo možné nastavit opatření nebo změny. Kontrola je prováděná předem rozvrženými interními audity, audity dle potřeb a externím auditem. Před koncem roku je navržen plán auditů. V několika dílčích časových úsecích se průběžně kontroluje celý magistrát. V případě nesrovnalostí nebo potřeby podrobnějšího plnění jsou provedeny interní audity také mimo původní navržený plán. Na základě těchto dílčích kontrol je při výskytu nesrovnalostí nebo rizik obeznámen administrátor EMS, který sjedná šetření a zařídí nápravu.

Hlavním cílem je snižovat energetickou, materiálovou a surovinovou spotřebu. Budova MMO prochází rekonstrukcí a modernizaci vybavení, které vede k úspoře energie. Pro nutné užívání služebních vozidel má MMO k dispozici také čtyři elektro vozy. Zaměstnanci se řídí příkazy tajemníka (č. 2/2011), kterým se stanovují pravidla provozu příznivého k životnímu prostředí pro určená pracoviště MMO a jsou proškolováni na aspekty spojené s dopady činnosti na životní prostředí. Důležité je také pro zaměstnance MMO omezování vzniku odpadů a jeho třídění. Na jednáních byl zamezen nákup vody v PET láhvích. Dále dochází k modernizaci IT technologií. Preferujeme elektronické dokumenty a v případě nutnosti tisku využíváme oboustranný tisk, nebo tisk do brožur.

Naše chování k životnímu prostředí se stále zlepšuje. Stále si klademe nové cíle a výzvy. Učíme se nové vymoženosti a je pro nás žádoucí, aby občané měli lepší životní prostředí, proto chceme jít příkladem.

Akce pro veřejnost

Naplňování některých stanovených cílů bylo skutečnou výzvou, s výjimkou akcí pro veřejnost. Pro občany dlouhodobě a pravidelně organizujeme řadu programů a osvětových akcí. Mezi tyto projekty patří Do práce na kole, Badatelský svět, Hodina Země, Den Země, Ukliďme svět, Ukliďme Česko, Evropský týden mobility, Hledej pramen vody, kotlíkové dotace a jejich bezúročné zápůjčky. Také zajišťujeme spolufinancovaných z externích zdrojů s cílem – Zlepšení životního prostředí prostřednictvím realizace projektů v oblasti ochrany životního prostředí.

Certifikace

Systém environmentálního managementu byl na vybraných pracovištích Magistrátu města Ostravy zaváděn od konce roku 2015. Po ukončení procesu přípravy byl pak na konci roku 2016 systém zaveden. Po přibližně roce proběhla jeho úspěšná certifikace dle normy ISO 14001, která byla ukončena v dubnu roku 2018.

Při prokázání shody s normou ISO 14001 je vystaven certifikát s tříletou platností, poté je systém každoročně kontrolován certifikačním orgánem.

Certifikát EMS vydaný v roce 2018 s platností do 16. 04. 2021.

Potvrzení platnosti certifikátu EMS 2019

Potvrzení platnosti certifikátu EMS 2020

Magistrátu města Ostravy byl vydán nový certifikát, platný do dubna 2024.

Certifikát EMS vydaný v roce 2021 s platností do 16. 04. 2024 

Potvrzeni platnosti certifikátu EMS 2022

Kontrolní audit pro ověření platnosti certifikátu dle plnění podmínek normy ČSN EN ISO 14001:2016 pro systém environmentálního managementu se konal ve dnech 29. a 30. března 2023, svůj certifikát jsme úspěšně obhájili.

Potvrzení platnosti certifikátu EMS z roku 2023

Každoročně je na základě hodnocení výkonnosti posuzována úspěšnost zavedených opatření.

Hodnotící zpráva posuzuje informace z roku 2023 a porovnává je s daty získanými v roce předešlém, pro ucelený přehled sledovaných indikátorů jsou uvedeny údaje od roku 2015. Hodnoceny jsou jednotlivé environmentální indikátory, kterými se následně posuzuje úspěšnost naplňování jednotlivých cílů.

Klíčové environmentální indikátory jsou zaměřené na tyto oblasti:

  • spotřeba elektrické energie (kWh)
  • spotřeba tepla (GJ)
  • spotřeba vody (m3)
  • spotřeba kancelářského materiálu – papír (balík)
  • spotřeba pohonných hmot PHM vozidel (l)
  • produkce odpadů (t)

Kompletní hodnotící zpráva ke stažení: Aktuální hodnotící zpráva environmentální výkonnosti na Magistrátu města Ostravy za rok 2023.

Hodnotící zpráva environmentální výkonnosti na Magistrátu města Ostravy za rok 2024 bude zveřejněna k 31.3.2025