Cílem zákona o ochraně ovzduší je snížení vzniku emisí znečišťujících látek a tím dosažení zlepšení kvality ovzduší nejen v hustě osídlených oblastech zatížených průmyslem a dopravou, ale i menších městech a na vesnicích, kde se často topí tuhými palivy v technicky zastaralých kotlích. Zákon stanovuje povinnosti provozovatelům spalovacích zdrojů na tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, sloužících jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci. Provozovatelům těchto zdrojů ukládá zákon o ochraně ovzduší povinnost provádět jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje. Dále na vyžádání předkládat orgánu ochrany ovzduší doklad o provedení této kontroly. Od 1. ledna 2017 umožňuje zákon provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že provozovatel zdroje nadále nebo opětovně porušuje některou z jeho povinností. Od 1. září 2022 vznikne další povinnost, a to provozovat zdroje v souladu s minimálními emisními požadavky podle přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší. To, že kotel splňuje podmínky stanovené zákonem (třetí emisní třídu) budou provozovatelé prokazovat dokladem o provedení výše uvedené kontroly.

Statutárnímu městu Ostravě a jeho orgánům jsou dány zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší tyto kompetence.

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí vykonává tyto působnosti:

 • podle ust. § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší. Závazné stanovisko se nevydává k vodním dílům určeným pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle jiného právního předpisu
 • podle ust. § 14 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší na základě žádosti provozovatele vozidla uděluje dočasnou nebo trvalou individuální výjimku pro vjezd do nízkoemisní zóny,
 • podle ust. § 22 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší ukládá provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy a vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona,
 • podle ust. § 22 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší ukládá podle potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele, který není původce závadného stavu,
 • podle ust. § 23 odst. 1 písm. a) až k) zákona o ochraně ovzduší ukládá sankce za
 • spalování jiného než suchého rostlinného materiálu neznečištěného chemickými látkami v otevřeném ohništi,
 • uvedení do provozu nebo provozování stacionárního zdroje a činnosti nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění v rozporu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem o ochraně ovzduší, jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem nebo dodavatelem,
 • nedodržování přípustné tmavosti kouře,
 • spalování paliv ve stacionárním zdroji, které nejsou určeny výrobcem,
 • nepředložení informace o provozu stacionárního zdroje,
 • spalování hnědého uhlí energetického, lignitu, uhelných kalů nebo proplástků,
 • provozování spalovacího zdroje, který nesplňuje požadavky podle přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší,
 • neprovedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo nepředložení potvrzení o provedení této kontroly,
 • jako provozovatel plavidla používá k pohonu paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovených prováděcím právním předpisem,
 • jako vlastník nebo uživatel prostor, v nichž je provozován spalovací stacionární zdroj neumožní kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství nebo používaným palivům za účelem provedení kontroly dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší,
 • používá výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel, barvy nebo laky uvedené v prováděcím právním předpisu, ve kterých obsah organických sloučenin nebo směsi organických sloučenin přesahuje limitní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem,
 • podle ust. § 25 odst. 1 písm. d,) g), h), j), k), l), n), o),  p) a q) zákona o ochraně ovzduší ukládá pokuty za
  • spalování jiného než suchého rostlinného materiálu neznečištěného chemickými látkami v otevřeném ohništi,
  • uvedení do provozu nebo provozování stacionárního zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v rozporu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem o ochraně ovzduší nebo jeho prováděcími právními předpisy, výrobcem nebo dodavatelem,
  • spalování paliv ve stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem, nebo paliva neurčená výrobcem stacionárního zdroje,
  • nepředložení informace o provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2,
  • neumožnění přístupu ke stacionárnímu zdroji, používaným palivům, surovinám nebo technologii související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, za účelem zjištění úrovně znečišťování podle,
  • provozování spalovacího zdroje, který nesplňuje požadavky podle přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší,
  • neprovedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo nepředložení na vyžádání potvrzení o provedení této kontroly,
  • jako provozovatel plavidla používá k pohonu paliva, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovených prováděcím právním předpisem,
  • vystavení dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva přestože není odborně způsobilou osobou,
 • podle ust. § 25 odst. 4 písm. a) zákona o ochraně ovzduší ukládá pokuty za spalování hnědého uhlí energetického, lignitu, uhelných kalů nebo proplástků ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším,
 • podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně ovzduší zpřístupňuje veřejnosti informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí. Přehled žádostí je dostupný na www.ostrava.cz.

Samostatná působnost statutárního města Ostravy:

 • může podle ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší vydat opatření obecné povahy, kterým stanoví zónu s omezením provozu motorových silničních vozidel (nízkoemisní zóna),
 • může podle ust. § 16 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou stanoví podmínky spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi,
 • může podle ust. § 10 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší svým nařízením vydat pro případy vzniku smogové situace regulační řád, který bude obsahovat opatření na omezení provozu silničních motorových vozidel. V případě, že je pro dané území stanovena nízkoemisní zóna, jsou opatření na omezení provozu silničních motorových vozidel pro případ vzniku smogové situace stanovena jako zvláštní podmínky v rámci stanovení nízkoemisní zóny.