V roce 2020 v Ostravě pokračoval dlouhodobý trend zlepšování kvality ovzduší, kdy byly naměřeny historicky nejnižší průměrné koncentrace polétavého prachu. K meziročnímu zlepšení kvality ovzduší došlo na všech ostravských měřicích stanicích a na žádné z nich nebyl překročen roční imisní limit pro prachové částice PM10. Na rozdíl od předchozích let nebyla v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek zaznamenána žádná smogová situace.

„Ovzduší v Ostravě se dlouhodobě významně zlepšuje. Výsledky, které hodnotí jeho kvalitu za rok 2020, jsou nejlepší v historii měření. Minulý rok navíc nebyla vyhlášena ani jednou smogová situace. Vděčíme za to nejen příznivému počasí a v loňském roce paradoxně dopadům pandemie covid-19, která znamenala mírný pokles hospodářských aktivit i menší objem dopravy. Projevil se ale samozřejmě také celkový pokles emisí, ke kterému kontinuálně dochází díky prováděným opatřením na všech hlavních typech zdrojů znečišťování,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Přímo na území Ostravy došlo během minulého roku k překročení denních koncentrací pro polétavý prach pouze na jediné stanici. Tou je Ostrava-Radvanice v ulici Nad obcí, která je klasifikovaná jako průmyslová. Zatímco zákon toleruje překročení krátkodobých koncentrací prachu nejvýše 35 dnů v roce, loni byl na této stanici překročen denní imisní limit pro PM10 v počtu 41 dnů. I zde však došlo k celkovému zlepšení, kdy ještě v roce 2019 byl denní limit překročen v délce 63 dnů, v dřívějších letech pak ještě déle.

 Příčiny zlepšení kvality ovzduší jsou komplexní. K pozitivnímu výsledku přispěly na jedné straně mimořádně dobré rozptylové podmínky, hlavně v prvních dvou měsících roku, loňský rok byl také celkově vlhčí. V případě poklesu koncentrací oxidů dusíku hrálo roli i omezování dopravního provozu v souvislosti s epidemiologickými opatřeními,“ uvedla vedoucí oddělení kvality ovzduší ČHMÚ v Ostravě Blanka Krejčí.

Kvalitu ovzduší v Ostravě ovlivňuje několik faktorů. Kromě geografické polohy a povětrnostních podmínek hraje velkou roli hromadění zplodin z průmyslových zdrojů, lokálních topenišť, z dopravy a velkou měrou hlavně v zimních měsících přeshraniční přenos emisí z Polska.

„Město Ostrava se na zlepšení ovzduší podílí řadou svých vlastních aktivit, projektů a opatření. Nadstandardně jsme nejen finančně podporovali výměnu starých domácích kotlů, čistíme cesty od prachu v rozsahu, který nepraktikuje žádné jiné české město, ekologizujeme prostředky veřejné dopravy tak, že již během několika týdnů budou odstaveny všechny dieselové autobusy a nahrazeny nízkoemisními nebo zcela bezemisními vozy. Na budovách města snižujeme energetickou náročnost, pracujeme na obnově nebo založení nových parků, výsadbě izolační zeleně, zatravňování tramvajových pásů. Máme také svůj ostravský Akční plán pro zlepšování ovzduší, tedy dokument, do kterého jsme shrnuli všechny projekty včetně časového harmonogramu. Mám radost, že se nám daří je realizovat a že plánujeme další,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Ostrava také financuje provoz pěti automatických měřicích stanic a speciálního vozu pro monitoring stavu ovzduší v Ostravě. Pro podporu alternativních forem dopravy byl v Ostravě v roce 2018 zaveden systém sdílených kol, který je od letošního roku již rozšířen do všech městských obvodů a od spuštění jej používá téměř 56 tisíc uživatelů. Na podporu výměny starých neekologických kotlů na území Ostravy město ze svého rozpočtu vyčlenilo téměř 13 milionů korun, které doplňují prostředky poskytnuté Ministerstvem životního prostředí a činí tak proces výměny kotlů pro ostravské občany ještě výhodnější. Díky tomu jich bylo vyměněno na území Ostravy již bezmála jeden a půl tisíce. Na čištění nejen komunikací města, ale i státních a krajských cest Ostrava vynakládá ze svého rozpočtu každý rok cca 30 miliónů korun, výsledkem je několik tisíc tun sesbíraných smetků ročně. Společně s dalšími opatřeními a aktivitami pro zlepšení ovzduší nad rámec svých zákonných povinností jsou to až stovky milionů korun z rozpočtu města Ostravy, resp. městských společností, za rok. Ke zlepšení kvality ovzduší přispívá rovněž realizace řady ekologických investic na straně průmyslových znečišťovatelů. V loňském roce to byla například modernizace v Elektrárně Třebovice a Teplárně Vítkovice. V obou těchto zdrojích došlo k ukončení provozu dvou uhelných kotlů.

Průměrné roční koncentrace PM10 v Ostravě, 2010–2020:

gr1

Vývoj znečištění pevnými částicemi na stanici imisního monitoringu Ostrava Prouba ČHMÚ:

gr2

obraz

Vývoj průměrných ročních koncentrací PM10 v letech 2000–2020 na průmyslových lokalitách v Ostravě:

gr3

Průměrné roční koncentrace PM2,5 v Ostravě, 2010–2020:

gr4

Vývoj průměrných ročních koncentrací PM10 v letech 1996–2020 na vybraných stanicích Státní sítě imisního monitoringu:

gr5

Počet dní s průměrnou nadlimitní denní koncentrací PM10 v roce 2020 v Moravskoslezském a Olomouckém kraji (imisní limit = 50 µg.m-3). Tolerovaný počet dnů s překročením v roce je 35:

gr6