Metodika modrozelené infrastruktury je dokument, který na území statutárního města Ostravy definuje zásady pro vytváření modrozelené infrastruktury a požadavky, které budou kladeny na projektování investičních projektů realizovaných na pozemcích, při výstavbě budov a úpravě veřejných prostranství ve vlastnictví města. Metodika má rovněž sloužit jako vodítko pro projektanty a investory a jako nástroj pro informaci a edukaci veřejnosti. Dokument je určen všem, kteří jsou aktivní součástí procesu plánování, výstavby a posuzování staveb na území statutárního města Ostravy.

Modrozelená infrastruktura je soubor přírodě blízkých a technických opatření, která propojují srážkový odtok s vegetačními a vodními prvky v sídlech a která přispívají k zachování přirozeného vodního režimu v urbanizovaném území, tj. k maximalizaci vsaku a výparu a k minimalizaci povrchového odtoku. Opatření modrozelené infrastruktury na sebe navazují a ve svém celku vytvářejí systém na úrovni budov či větších území. Typickými, nikoliv však výlučnými, příklady modrozelené infrastruktury jsou zelené střechy, zelené fasády, stromy a keře v intravilánu, květinové záhony, nezpevněné trávníkové plochy, zpevněné propustné povrchy, ozeleněné tramvajové pásy, průlehy, povrchové rýhy, podzemní rýhy, povrchové retenční nádrže, akumulační nádrže pro zachycování odtoku ze střech nebo z povrchů, nebo také designové vodní prvky atd.

Metodika modrozelené infrastruktury poskytuje projektantům přehledný katalog opatření, která se mají stát součástí budoucích investičních projektů na území statutárního města Ostravy.

Modrozelená infrastruktura je zaváděna za účelem

  • ochrany urbanizovaného území před zaplavením v důsledku přívalových srážek;
  • prevence sucha a ochrany vodních zdrojů;
  • ochrany jakosti vod a vodních společenstev povrchových vod;
  • zvýšení kvality urbanizovaných území zlepšením mikroklimatických podmínek, podporou a zvyšováním biodiverzity, podporou estetických, krajinotvorných, rekreačních, pobytových a dalších ekosystémových služeb.

Metodika je vodítkem pro určení výchozích opatření, která jsou z pohledu odborných a koordinačních složek města v jednotlivých typech městské zástavby možná nebo žádoucí. Rozdělení města dle charakteru zástavby vychází z Vize MAPPA (Městský ateliér prostorového plánování a architektury), vrstvy „Lokality“. Lokalita je základní jednotkou, se kterou při plánování města pracuje, protože umožňuje popsat jednotlivé části Ostravy s jejich charakteristickými vlastnostmi. Vnímání města jako souboru homogenních částí, které jsou i obyvatelé sami schopni rozpoznat a pojmenovat, snižuje riziko rozpadu celistvého území na nesourodé části a zároveň zachovává povědomí o širších souvislostech. Každé lokalitě je přiřazen název, kód, další parametry a identifikační údaje, které je pomáhají mezi sebou porovnávat a hledat jejich kvality i slabá místa. Souhrnný popis lokalit propojený s analytickými daty umožňuje správně definovat zadání pro konkrétní projekty a koncepce a realizované záměry kontrolovat a vyhodnocovat.

Metodika je vztahována k tymům zástavby:

  • historické město
  • kompaktní město
  • modernistické město
  • zahradní město
  • venkov (venkovský charakter)
  • areál

Nejedná se o technický podklad. Jednotlivá opatření je vždy třeba odborně posoudit a technicky dopracovat dle konkrétních místních podmínek, finanční náročnosti a dalších parametrů stavebního záměru. Při rozpracování konkrétního návrhu mohou být některá z doporučených opatření s odůvodněním vyloučena a jiná mohou být přidána.

Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 stanovil strategický cíl č. 7 „Přiblížit město přírodě”, podle nějž má Ostrava dosáhnout výrazného pokroku ve zlepšení všech složek životního prostředí. Ostrava v rámci strategického cíle deklarovala, že klimatické změny představují výzvu, na kterou musí město adekvátně reagovat. Změny, které by dle Strategický plán rozvoje města chtěla Ostrava dosáhnout, mají město lépe připravit na klimatickou změnu prostřednictvím realizovaných zásahů ve veřejném prostoru, většího množství vodních prvků ve městě a prvků podporujících biodiverzitu. Měla by také využívat ekologické prvky při výstavbě veřejné infrastruktury.

Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 představuje východisko pro Adaptační strategii statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu, která je strategickým projektem a směřuje k naplňování strategického cíle Strategického plánu Přiblížit město přírodě. Vizí Adaptační strategie je město adaptované na změnu klimatu, s dostatečným množstvím udržované a vzájemně propojené veřejné zeleně, doplňované vodními prvky, a uplatňování adaptačních opatření při rekonstrukcích a nové výstavbě budov. Téma Adaptační strategie je identifikováno především strategickými cíli Dostatek vody – opatření 1.1 Využití a retence vod ve městě a Příjemné město – 2.1 Zakládání nových ploch kvalitní veřejné zeleně a její vhodná údržba. Adaptační strategie a na ni navazující Akční plán jsou základními podklady a oporou pro zpracování a implementaci Metodiky modrozelené infrastruktury.

Metodiku zpracoval Městský ateliér prostorového plánováni a architektury, p. o., ve spolupráci s odborem strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy a je k dispozici ZDE:

Metodika modrozelené infrastruktury statutárního města Ostravy

 

interaktivní aplikaci si můžete prohlédnout umístění a podobu již existujících nebo plánovaných opatření modrozelené infrastruktury (MZI) v Ostravě. 

Webová aplikace k metodice na odkazu ZDE  

 

Listy opatření

Lokality – mapová příloha

Návaznost na projekt CLAIRO