Nakládání s komunálním odpadem pocházejícím z nepodnikající činnosti fyzických osob a výrobků s ukončenou životností upravuje Obecně závazná vyhláška města č. 12/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území statutárního města Ostrava. Tento systém zajišťuje svozová společnost OZO Ostrava s.r.o., která je ze 100 % vlastněna městem.

Svoz směsného komunálního odpadu

Směsný komunální odpad, zbytkový odpad po vytřídění využitelných složek odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu, je odkládán do sběrných nádob černé barvy. Po přechodnou dobu mohou být na stanovišti nádoby zelené barvy. V roce 2022 se směsný komunální odpad svážel prostřednictvím 28 525 popelnic a kontejnerů, včetně polopodzemních a podzemních kontejnerů.

Svoz tříděného skla

Sklo je odkládáno do speciálních nádob (zvonů) zelené barvy, včetně polopodzemních a podzemních kontejnerů. V současné době již sklárny nepožadují skleněné střepy rozdělené na čiré a barevné, sklo tak je sbíráno do společné nádoby. V roce 2022 se sklo sváželo prostřednictvím 1 308 zvonů, včetně polopodzemních a podzemních kontejnerů. Sklo lze také odevzdat ve sběrných dvorech.

Svoz tříděného papíru

Tříděný papír, sloužící k výrobě recyklovaného papíru, je odkládán do nádob černé barvy s modrým víkem a nápisem PAPÍR, po přechodnou dobu mohou být na stanovišti nádoby modré barvy. V roce 2022 se papír svážel prostřednictvím 2 321 popelnic a kontejnerů, včetně polopodzemních a podzemních kontejnerů. Papír lze také odevzdat ve sběrných dvorech.

Svoz tříděného plastu

Tříděné a směsné plasty společně s nápojovým kartonem a kovovými obaly se odkládají do nádob černé barvy se žlutým víkem a nápisem PLAST. Po přechodnou dobu mohou být na stanovišti žluté nádoby. Do těchto nádob lze také odkládat polystyren. V roce 2022 se plast svážel prostřednictvím 2 211 popelnic a kontejnerů. Včetně polopodzemních a podzemních kontejnerů. Plasty včetně nápojových kartonů, kovových obalů a polystyrenu lze také odevzdat ve sběrných dvorech.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu

Biologicky odpad rostlinného původu od rodinných domů je svážen prostřednictvím nádob černé barvy s hnědým víkem a nápisem ZELEŇ. Po přechodnou dobu mohou být u rodinných domů přistaveny nádoby hnědé barvy. Tato zeleň, společně s odpady vzniklými při údržbě městské zeleně jsou sváženy na městskou kompostárnu k výrobě certifikovaného kompostu a zeminového substrátu. V roce 2022 se od rodinných domů zeleň svážela prostřednictvím 16 041 nádob. Zeleň lze také odkládat ve sběrných dvorech.

Svoz použitého textilu a oděvů

Odevzdaný textil, obuv a oděvy je používán k charitativním účelům, nevyužitelný textil se používá k výrobě textilních tkanin pro průmysl a jako recyklát k výrobě nových výrobků. V roce 2022 odvážely sesbíraný textil prostřednictvím 115 kontejnerů společnosti, zabývající se zpracováním textilu. Obnošená textil a oděvy lze také odkládat ve sběrných dvorech.

Svoz jedlého oleje a tuků

Od roku 2021 je ve městě rozmístěno 433 nádob černé barvy s fialovým víkem, do kterých občané odkládají použité jedlé oleje a tuky z domácnosti, použité při přípravě pokrmů. Tyto nádoby sváží společnost zabývající se recyklací olejů a tuků. Jedlé oleje a tuky lze také odkládat ve sběrných dvorech.

Svoz drobného elektrozařízení

Drobné elektrozařízení (kalkulačky, telefony, stolní rádia, kulmy, žehličky, elektrohračky a další drobnou elektroniku), včetně baterií a monočlánků lze odkládat do kontejnerů červené barvy, rozmístěných ve městě. V roce 2022 se drobný elektroodpad svážel prostřednictvím 88 kontejnerů. Veškeré elektrozařízení a osvětlovací techniky lze v rámci zpětného odběru elektrozařízení odkládat ve všech 11 sběrných dvorech.

Sběrné dvory

Sběrné dvory slouží k odkládání využitelných odpadů (sklo, papír, plasty, zeleň, textilu, jedlých olejů a tuků a elektrozařízení) také k odkládání nebezpečných složek komunálních odpadů, objemného odpadu, dřeva, kovů a za úplatu také stavebního odpadu.

Informace, kde se nachází nádoby na využitelné složky komunálních odpadů (skla, papíru, plastů, textilu, jedlých olejů a tuků a drobného elektrozařízení) a sběrné dvory je zveřejněno v Mapě separovaného odpadu, www.ostrava.cz (https://mapy.ostrava.cz/separovany-odpad/mapa) a www.ozoostrava.cz.

V rámci předcházení vzniku odpadu svozová společnost ve spolupráci s městem provozuje REUSE-CENTRUM, které se zabývá sběrem věcí, které již původní majitel nechce nebo nemůže používat, ale jsou stále funkční a mohou sloužit někomu jinému. Do centra nebo sběrných dvorů mohou občané přinést funkční nábytek (mimo čalouněný), kuchyňské vybavení, knihy, hračky, sportovní vybavení, vybavení pro volný čas, dárkové předměty, obrazy, plastiky a další umělecké předměty, další drobné předměty. Funkční předměty jsou za malý finanční obnos nabízeny dalším zájemcům a výnos z prodeje slouží k financování rozvoje a obnově městské zeleně. v roce 2022 činil tento výnos více než milion korun.

Mezi další projekty k předcházení vzniku odpadů ze strany města patří podpora a organizování charitativních sbírek potravin, textilu a oděvů, potřeb pro psí útulek a podpora charitativních obchůdků. Zaměstnanci města a městských obvodů dodržují zásady fungování úřadu příznivého k životnímu prostředí, při přípravě a realizaci veřejných zakázek upřednostňují výrobky z recyklovaných materiálů.

Svozová společnost provozuje Centrum odpadové výchovy, kde jsou žáci a studenti základních, středních a vysokých škol seznamováni se správným zacházením s odpadem, předcházením jeho vzniku a získávají informace, co se s odpadem po jeho odložení na určené místo dále děje. Centrum odpadové výchovy ve spolupráci s městem pořádá nebo se účastní celé řady dalších osvětových akcí zaměřených na ochranu životního prostředí, např. Den otevřených dveří, Dny Země, úklidové akce v rámci celostátní kampaně „Ukliďme Česko“, osvětové kampaně, osvětové spoty v místním tisku, sociálních sítích apod.

 

Produkce odpadů a finanční náklady na odpadové hospodářství

Produkce komunálních odpadů v letech 2021 – 2022 (tuny/rok)

Druh komunálního odpadu Type of waste 2021 2022
Směsný komunální odpad – SKO Mixed waste 51 980 50 225
Sklo Glass 3 230 3 092
Plast Plastics 4 756 4 748
Papír paper 7 953 8 028
Kovy Metals 3 439 3 042
Objemný odpad Large items 15 543 14 127
Nebezpečné odpady Hazardous waste 234 198
Odpad ze zeleně Greenery 23 096 21 767
Stavební odpad občanů Construction-related 7 551 7 151
Jiné Other 1 385 1 253
CELKEM TOTAL 119 167 113 631

 

Odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálních odpadů, odložené fyzickými osobami v % 41,40 54

 

Náklady na odpadové hospodářství v Kč – náklady města včetně městských obvodů

Směsný komunální odpad 130 308 460 127 678 374
Tříděný odpad (papír, plast, sklo) 47 347 175 60 410 852
Nebezpečný odpad 451 200 482 250
Objemný odpad 44 011 901 40 473 571
Nepovolené skládky 1 500 000 2 799 305
Odpad ze zeleně (BIO) 30 712 706 29 701 350
Osvěta a propagace 251 640 1 500 000
Gastroodpad ze škol 3 586 076 3 668 377
Úklid veřejného prostranství, odpadkové koše 52 639 133
Administrativní a ostatní náklady   29 884 729
CELKEM 258 169 158 349 237 941

 

Příjmy na odpadové hospodářství v Kč

Poplatek za KO od občanů 121 784 930 131 177 121
Odměna od EKO-KOM + zpětný odběr elektra 46 378 722 58 253 030
Poplatek za uložení odpadu na skládku   36 280 246
Výnos REUSE-CENTRA do obnovy zeleně   1 000 000
CELKEM 168 163 652 226 710 397