Nakládání s komunálním odpadem pocházejícím z nepodnikající činnosti fyzických osob a výrobků s ukončenou životností upravuje Obecně závazná vyhláška města č. 12/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území statutárního města Ostrava. Tento systém zajišťuje svozová společnost OZO Ostrava s.r.o., která je ze 100 % vlastněna městem.

Svoz směsného komunálního odpadu

Směsný komunální odpad, zbytkový odpad po vytřídění využitelných složek odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu, je odkládán do sběrných nádob černé barvy. Po přechodnou dobu mohou být na stanovišti nádoby zelené barvy. V roce 2023 se směsný komunální odpad svážel prostřednictvím 27 490 popelnic a kontejnerů, včetně polopodzemních a podzemních kontejnerů.

Svoz tříděného skla

Sklo je odkládáno do speciálních nádob (zvonů) zelené barvy, včetně polopodzemních a podzemních kontejnerů. V současné době již sklárny nepožadují skleněné střepy rozdělené na čiré a barevné, sklo tak je sbíráno do společné nádoby. V roce 2023 se sklo sváželo prostřednictvím 1 141 zvonů, včetně polopodzemních a podzemních kontejnerů. Sklo lze také odevzdat ve sběrných dvorech.

Svoz tříděného papíru

Tříděný papír, sloužící k výrobě recyklovaného papíru, je odkládán do nádob černé barvy s modrým víkem a nápisem PAPÍR, po přechodnou dobu mohou být na stanovišti nádoby modré barvy. V roce 2023 se papír svážel prostřednictvím 1 888 popelnic a kontejnerů, včetně polopodzemních a podzemních kontejnerů. Papír lze také odevzdat ve sběrných dvorech.

Svoz tříděného plastu

Tříděné a směsné plasty společně s nápojovým kartonem a kovovými obaly se odkládají do nádob černé barvy se žlutým víkem a nápisem PLAST. Po přechodnou dobu mohou být na stanovišti žluté nádoby. Do těchto nádob lze také odkládat polystyren. V roce 2023 se plast svážel prostřednictvím 2 009 popelnic a kontejnerů. Včetně polopodzemních a podzemních kontejnerů. Plasty včetně nápojových kartonů, kovových obalů a polystyrenu lze také odevzdat ve sběrných dvorech.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu

Biologicky odpad rostlinného původu od rodinných domů je svážen prostřednictvím nádob černé barvy s hnědým víkem a nápisem ZELEŇ. Po přechodnou dobu mohou být u rodinných domů přistaveny nádoby hnědé barvy. Tato zeleň, společně s odpady vzniklými při údržbě městské zeleně jsou sváženy na městskou kompostárnu k výrobě certifikovaného kompostu a zeminového substrátu. V roce 2023 se od rodinných domů zeleň svážela prostřednictvím 16 228 nádob. Zeleň lze také odkládat ve sběrných dvorech.

Svoz použitého textilu a oděvů

Odevzdaný textil, obuv a oděvy je používán k charitativním účelům, nevyužitelný textil se používá k výrobě textilních tkanin pro průmysl a jako recyklát k výrobě nových výrobků. V roce 2023 odvážely sesbíraný textil prostřednictvím 115 kontejnerů společnosti, zabývající se zpracováním textilu. Obnošená textil a oděvy lze také odkládat ve sběrných dvorech.

Svoz jedlého oleje a tuků

Od roku 2021 je ve městě rozmístěno 433 nádob černé barvy s fialovým víkem, do kterých občané odkládají použité jedlé oleje a tuky z domácnosti, použité při přípravě pokrmů. Tyto nádoby sváží společnost zabývající se recyklací olejů a tuků. Jedlé oleje a tuky lze také odkládat ve sběrných dvorech.

Svoz drobného elektrozařízení

Drobné elektrozařízení (kalkulačky, telefony, stolní rádia, kulmy, žehličky, elektrohračky a další drobnou elektroniku), včetně baterií a monočlánků lze odkládat do kontejnerů červené barvy, rozmístěných ve městě. V roce 2023 se drobný elektroodpad svážel prostřednictvím 88 kontejnerů. Veškeré elektrozařízení a osvětlovací techniky lze v rámci zpětného odběru elektrozařízení odkládat ve všech 11 sběrných dvorech.

Sběrné dvory

Sběrné dvory slouží k odkládání využitelných odpadů (sklo, papír, plasty, zeleň, textilu, jedlých olejů a tuků a elektrozařízení) také k odkládání nebezpečných složek komunálních odpadů, objemného odpadu, dřeva, kovů a za úplatu také stavebního odpadu.

Informace, kde se nachází nádoby na využitelné složky komunálních odpadů (skla, papíru, plastů, textilu, jedlých olejů a tuků a drobného elektrozařízení) a sběrné dvory je zveřejněno v Mapě separovaného odpadu, www.ostrava.cz (https://mapy.ostrava.cz/separovany-odpad/mapa) a www.ozoostrava.cz.

V rámci předcházení vzniku odpadu svozová společnost ve spolupráci s městem provozuje REUSE-CENTRUM, které se zabývá sběrem věcí, které již původní majitel nechce nebo nemůže používat, ale jsou stále funkční a mohou sloužit někomu jinému. Do centra nebo sběrných dvorů mohou občané přinést funkční nábytek (mimo čalouněný), kuchyňské vybavení, knihy, hračky, sportovní vybavení, vybavení pro volný čas, dárkové předměty, obrazy, plastiky a další umělecké předměty, další drobné předměty. Funkční předměty jsou za malý finanční obnos nabízeny dalším zájemcům a výnos z prodeje slouží k financování rozvoje a obnově městské zeleně. v roce 2023 činil tento výnos více než milion korun.

Mezi další projekty k předcházení vzniku odpadů ze strany města patří podpora a organizování charitativních sbírek potravin, textilu a oděvů, potřeb pro psí útulek a podpora charitativních obchůdků. Zaměstnanci města a městských obvodů dodržují zásady fungování úřadu příznivého k životnímu prostředí, při přípravě a realizaci veřejných zakázek upřednostňují výrobky z recyklovaných materiálů.

Svozová společnost provozuje Centrum odpadové výchovy, kde jsou žáci a studenti základních, středních a vysokých škol seznamováni se správným zacházením s odpadem, předcházením jeho vzniku a získávají informace, co se s odpadem po jeho odložení na určené místo dále děje. Centrum odpadové výchovy ve spolupráci s městem pořádá nebo se účastní celé řady dalších osvětových akcí zaměřených na ochranu životního prostředí, např. Den otevřených dveří, Dny Země, úklidové akce v rámci celostátní kampaně „Ukliďme Česko“, Barevný den s EKOKOMEM osvětové kampaně, osvětové spoty v místním tisku, sociálních sítích apod.

 

Produkce odpadů a finanční náklady na odpadové hospodářství

Produkce komunálních odpadů v letech 2022 – 2023 (tuny/rok)

Druh komunálního odpadu Type of waste 2022 2023
Směsný komunální odpad – SKO Mixed waste 50 225 50 851
Sklo Glass 3 092 3 102
Plast Plastics 4 748 4 543
Papír paper 8 028 6 997
Kovy Metals 3 042 2 564
Objemný odpad Large items 14 127 15 258
Nebezpečné odpady Hazardous waste 198 205
Odpad ze zeleně Greenery 21 767 20 810
Stavební odpad občanů Construction-related 7 151 5 254
Jiné Other 1 253 1 237
CELKEM TOTAL 113 631 110 821

Náklady na provoz obecního systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2023 činily 374 073 682 korun.