V Ostravě je aktuálně nejlepší ovzduší za posledních pět let, město přesto nepolevuje v práci na jeho neustálém zlepšování. Rada města nyní rozhodla o stavební uzávěře na celém území, která má zamezit uvolňování prachu do ovzduší z neřízeně umístěných velkých hald sypkého materiálu. Uzávěra bude platit do doby, než nabyde účinnosti připravovaná změna územního plánu, která řeší problematiku skladování sypkých hmot na území města.

„Stavební uzávěrou město reaguje na svůj záměr zapracovat takovéto omezení do Územního plánu Ostravy. Proto využilo možnosti stavebního zákona, který mu umožňuje, aby do doby projednání a vydání změny územního plánu v nezbytném rozsahu omezilo nebo zakázalo tu stavební činnost, která by mohla takovou připravovanou změnu územního plánu ztížit nebo znemožnit,“ uvedla resortní náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Stavební uzávěra omezuje stavební činnost, vedoucí ke vzniku skládek sypkého materiálu na volném prostranství v množství překračujícím 10 tisíc tun s výjimkou těch lokalit, kde se takový materiál přímo těží. Nevztahuje se na stavební činnosti, které již byly k tomuto účelu řádně povoleny.

Stavební uzávěra se týká všech pozemků určených územním plánem města pro funkční využití těžký a lehký průmysl, skládka průmyslového odpadu – technická rekultivace a plochy smíšené – bydlení a služby a začne platit 9. června. Bude spolu s vymezeným územím, kterého se týká, zveřejněna na webových stránkách města.

Změnu územního plánu inicioval městský obvod Radvanice a Bartovice, na jehož území dochází v současné době k největšímu neřízenému skladování sypkých materiálů.

„Náš obvod je extrémně postižený znečištěným ovzduším a skládky sypkého materiálu stav ještě zhoršují. Proto jsme iniciovali změnu územního plánu. Panovaly ale oprávněné obavy, že než nově schválený územní plán vejde v účinnost, některé lokality už budou změněné a zničené tak, že je nepůjde využívat v souladu se záměry. Proto velmi vítám, že jsme se s vedením města shodli na řešení, které tomu zabrání,“ řekl starosta obvodu Radvanice a Bartovice Aleš Boháč.

Uzávěra bude platit do doby nabytí účinnosti změny územního plánu, případně do doby, kdy zastupitelstvo pořizování těchto změn zastaví. Nevztahuje se na stavební činnosti, pro které již existuje pravomocné územní rozhodnutí, případně je k nim uzavřena veřejnoprávní smlouva.

„Smyslem stavební uzávěry je zákaz zřizování nových deponií a skladovacích ploch, ale i rozšiřování těch stávajících nad kapacitu 10 tisíc tun materiálu, a to bez rozdílu frakce. Uzávěra proto neumožní ani vznik většího počtu menších skládek, které by své okolí zatížily stejně jako jedna velká skladovací plocha. Dodržování opatření budeme nekompromisně vyžadovat, protože zásadní omezení skládek sypkého materiálu na celém území Ostravy zabrání dalšímu zhoršování kvality ovzduší ve městě. Zároveň omezí množství polétavého prachu, jehož jsou tyto skládky velkým zdrojem,“ řekla náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Rada města Ostravy může na základě řádně zdůvodněné žádosti povolit výjimku ze zákazu, pokud její povolení neohrozí sledovaný účel.


Zdroj: tisková zpráva Magistrátu města Ostravy.