V systému zelených městských ploch má zásadní význam rovněž územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) tvořený biocentry vzájemně propojenými prostřednictvím biokoridorů.  V minulém období byla na základě generelu ÚSES provedena jeho částečná realizace, tedy vytvoření a doplnění chybějících biocenter a biokoridorů. Biocentra jsou nejen existující oblasti zeleně (parky, větší zelené plochy), ale také území, kde založení nové zelené plochy umožnilo zvýšit biodiverzitu a tím i stabilitu krajiny. Obdobně i biokoridory nejsou pouze existující pásy zeleně kolem vodních toků, nebo stávající aleje, ale také plánované propojení v místech, kde dosud žádná dostačující zeleň neexistuje. Proto byla v rámci realizace ÚSES zakládána biocentra i na výsypkách, odvalech a brownfieldech s následným propojením liniovou zelení, aby byla rozvíjena funkční zelená kostra města.