Pro rozvoj Zelených městských ploch (Green Urban Areas) je využíván Plán rozvoje územních systémů ekologické stability, který obsahuje biocentra, propojené biokoridory. V minulém období byla na základě návrhu ÚSES v územním plánu města provedena jejich částečná realizace, tedy vytvoření chybějících biocenter a biokoridorů, které vytvářejí prostorový základ ÚSES. Biocentra jsou nejen existující oblasti zeleně (parky, větší zelené plochy), ale také území, kde by založení nové zelené plochy umožnilo zvýšit biodiverzitu a tím i stabilitu systému. Obdobně i biokoridory nejsou pouze existující pásy zeleně kolem vodních toků, nebo stávající aleje, ale také plánované propojení v místech, kde dosud žádná dostačující zeleň neexistuje. Proto byla v rámci realizace ÚSES zakládána biocentra na výsypkách, odvalech a brownfieldech s následným propojením liniovou zelení, aby byla rozvíjena zelená kostra města.

V minulém období byla na základě návrhu ÚSES v územním plánu města provedena jejich částečná realizace, tedy vytvoření chybějících biocenter a biokoridorů, které vytvářejí prostorový základ ÚSES. Jejich úkolem je ochrana prostředí pro rostliny nebo živočichy v místě jejich přirozeného výskytu. Tento úkol však neznamená konzervaci společenstev, nýbrž podporu jejich přirozeného vývoje. Zejména u nově realizovaných biocenter či biokoridorů jde o snahu umožnit přirozený vývoj společenstev, vznikajících v daných ekologických podmínkách. Biocentra byla založena i v technicky složitých přírodních podmínkách na výsypkách a odvalech, neboť i v těchto změněných přírodních podmínkách, je nezbytné umožnit přirozený vývoj společenstev.