V oblasti opatření v dopravě přejímá Program část návrhů stanovených Integrovaným plánem udržitelné mobility, ale doplňuje je konkrétními projekty.

Statická doprava

Mezi nezbytná, byť nepopulární opatření patří znevýhodnění individuální automobilové dopravy, především limitováním a zpoplatněním parkování (při jeho současném zkvalitnění). V rámci této skupiny opatření se připravuje výstavba parkovacího domu a nových placených parkovišť. Naopak parkoviště P+R, především u stávajících i modernizovaných terminálů poskytnou podmínky na přestup u IAD na MHD.

Dopravní infrastruktura

Výstavba obchvatů rezidenčních čtvrtí sice nesníží celkové množství emisí (jejich snížení v důsledku nižších kongescí a větší plynulosti dopravy do jisté míry vyrovnává zvýšení atraktivity IAD, dané vyšší kvalitou nových úseků silnic, zkrácením dojezdových časů, apod.). Významně se však sníží koncentrace škodlivin v dýchací zóně obyvatel v blízkosti současných nejzatíženějších komunikací. Nejvýznamnějšími projekty s největším potenciálním dopadem na snížení koncentrací škodlivin v rezidenčních čtvrtích jsou Prodloužená Rudná a Severní spoj.

Ekologizace vozového parku

Významným krokem v oblasti podpory MHD je kromě plánovaného přechodu na nízkoemisní vozidla, také podpora trolejbusové dopravy (včetně využití parciálních vozidel s bateriemi) a výstavba tramvajových tratí. Z nich nejvýznamnější je prodloužení tramvajové trati v rezidenční oblasti Poruba, při jejíž výstavbě budou využity moderní metody snižování hluku, které by mělo zvýšit přijatelnost drážní dopravy pro obyvatele. I v rámci rekonstrukcí stávajících tratí budou využity nové technologie, mj. snižující prašnost (víření resuspenze) tramvajemi. Preference MHD prostřednictvím dopravní telematiky je také jedním z opatření, které by mělo zvýšit atraktivitu MHD oproti IAD.

Podpora nemotorové dopravy

Podpora cyklodopravy zahrnuje kromě výstavby cyklistické infrastruktury (budování cyklostezek, cyklistického itineráře) i zavedení systému sdíleného půjčování kol – bikesharing. Kromě praktických opatření jsou v tomto směru využívány také „měkké“ nástroje, jako zapojení města do celostátní soutěže Do práce na kole a kampaně na podporu udržitelné dopravy Evropský týden mobility.

Systémová opatření v individuální automobilové dopravě

Jedním z diskutovaných opatření je také případné zavedení nízkoemisních zón. Na základě Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území statutárního města Ostravy se vedení města rozhodlo, vzhledem k vysokým nákladům na zavedení a zanedbatelnému přínosu nízkoemisních zón na kvalitu ovzduší v určených oblastech se vzít na vědomí provedenou studii a hledat také jinou možnost regulace dopravy například formou tzv. regulačního řádu, což není opatření trvalé povahy, ale zavádí se a omezuje dopravu (na rozdíl od nízkoemisních zón) pouze v době vyhlášených smogových situacích. Více viz: Informativní materiál o možnostech zlepšení kvality ovzduší při zavedení opatření v dopravě.