Všechny významné cíle a plány města v oblasti udržitelné dopravy jsou shrnuty v Integrovaném plánu mobility Ostrava, který město Ostrava zpracovalo a schválilo jako dosud jedno z mála měst v České republice. Tento ambiciózní plán obsahuje následující opatření, která sníží vlivy dopravy na životní prostředí.

Zlepšení mobility a dostupnosti

 1. Podpora zvýšení kvality hromadné dopravy
 2. Rozvoj a podpora cyklistiky a pěší dopravy
 3. Zlepšení dopravní dostupnosti

Zvýšení bezpečnosti

 1. Zvýšení bezpečnosti všech účastníků dopravního provozu, zejména zranitelných skupin uživatelů (chodců a cyklistů)
 2. Zvýšení bezpečí cestujících v prostředcích hromadné dopravy
 3. Zvýšení bezpečí ve specifických místech a negativně vnímaných lokalitách
 4. Zvýšení dohledu nad dodržováním pravidel dopravního provozu

Zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí

 1. Ekologizace dopravy (snížení hluku, modernizace vozového parku veř. dopravy, zavádění nízkoemistních zón apod.)
 2. Aplikace inteligentního urbanizmu a dopravního plánování ke snižování vynucené automobilové mobility (utváření podmínek pro rozvoj měkké mobility, tj. pěší a cyklistické dopravy) a zabránění vylidňování a ekonomického úpadku drobných podnikatelů.
 3. Minimalizace dopadů hluku z dopravy na obyvatele
 4. Rozvoj bezbariérovosti
 5. Ochrana klidových zón před vlivem intenzivní dopravy, podpora výsadby ochranné zeleně

Zvýšení efektivity dopravního systému a optimalizace jeho využití

 1. Minimalizace kongescí a časových ztrát
 2. Efektivní a motivační parkovací politika, rozvoj systémů P+R (park & ride), K+R (kiss & ride), B+G (bike & go), B+R (bike & ride)
 3. Zvýšení efektivity využívání individuální dopravy (podpora spolujízdy a sdílení vozidel), osvěta, podpora a motivace k využívání casharingu a carpoolingu