Pro systematickou implementaci Akčního plánu pro udržitelnou energii a jeho monitorování byla na Magistrátu města Ostravy zřízena samostatná pozice energetického managera, jehož úkoly jsou souvislosti se zapojením města do Paktu starostů a primátorů (Convenant of Mayors), mj. tyto:

  • návrh a systematické zavádění opatření a standardizace na úseku energetického managementu města
  • návrh struktury a zavádění komplexních databázových systémů pro umožnění efektivní správy a energetického managementu města a jeho organizací
  • zajištění průběžného monitoringu v spotřeby paliv, energií a včetně vyhodnocování nákladovosti na provoz objektů a zařízení v majetku města
  • vyhodnocování přínosů již realizovaných projektů energeticky úsporných opatření.
  • návrh, příprava projektů a vyhledávání vhodných dotačních titulů pro realizaci nových opatření a zajištění provozu již zavedených systémů nebo systémových opatření,
  • sledování a monitoring naplňování akčního plánu udržitelné energetiky.

V současnosti je energetický manager rovněž pověřen činnostmi při pilotním zavádění standardu řady ISO 14000 pro objekt Magistrátu města Ostravy v přímé návaznosti na monitoring uhlíkové stopy magistrátu.

Přínosy připravovaného energetického managementu

Souhrnná spotřeba energie nebyla v dřívějším období v objektech v majetku města Ostravy (školy, školky, zdravotnické a sociální zařízení, apod.) sledována v jednotném systému na úrovni úřadu města. Jedním z očekávaných klíčových přínosů navrhovaného systému energetického managementu je vyhodnocování jakýchkoliv projektů nebo činností města z hlediska spotřeby energií, ale rovněž případných energetických benefitů nebo synergií, které by dané projekty mohly přinést. Dalším opatřením je zavedení centralizovaného monitoringu spotřeb a informací prostřednictvím zavedení systému pro sběr a vyhodnocování energetických a dalších provozních údajů. Výše uvedená opatření budou provázána i v rámci uvažovaného zavádění standardu ISO 50000 s výhledem na dosažení certifikace uceleného systému energetického řízení města.