Město Ostrava otestuje moderní způsob hospodaření ve  svých lesích na území města, který je šetrnější k přírodě a zaručí zdraví lesního porostu. Jako takzvaně výzkumně-demonstrační plocha bude sloužit lesní pozemek ve Staré Plesné.

„Část angažované veřejnosti mnohdy oprávněně kritizovala rozsah těžeb, při kterých v našich příměstských lesích vznikaly větší holiny. Tento způsob hospodaření v lesních porostech, na jaký jsme byli v minulých letech zvyklí, ale evidentně není dále udržitelný. Vegetace trpí nedostatkem vody, protože ubylo srážek, navíc deště bývají přívalové. Lesy jsou rovněž více náchylné na různá onemocnění stromů nebo na parazity. Odborníci nejsou úplně zajedno v tom, jak situaci řešit. Proto nejen, že měníme způsob hospodaření v našich lesích za šetrnější, kdy jsme snížili výměru prováděných mýtních úmyslných těžeb, ale zároveň chceme otestovat, který konkrétní přístup nám do budoucna pomůže vypěstovat zdravý a odolný les,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Výzkumně-demonstrační plocha vznikne na lesním pozemku o výměře 16,56 hektaru ve Staré Plesné. Cílem budoucího hospodaření na této ploše bude vypěstovat stabilní, druhově pestrý porost, který bude dobře odolávat probíhajícím klimatickým změnám a biotickým činitelům, jako je například kůrovec. Město bude na této ploše demonstrovat způsob lesnického hospodaření, který povede k vyváženému plnění všech produkčních a hlavně mimoprodukčních funkcí lesa, tedy krajinotvorné, vodohospodářské, ekologické, enviromentální, rekreační i estetické a léčebné.

V lesním porostu se bude těžit pouze tak, aby nevznikaly holiny větších výměr, kácet se tedy budou pouze jednotlivé stromy, nebo skupinky stromů, vytipované s ohledem na zachování optimálního životního prostoru pro ponechané dřeviny. V porostech se budou nechávat odumřelé stromy k samovolnému rozpadu. Preferovat se bude přirozená obnova lesa z náletu a větší druhová diverzita dřevin, což znamená, že v lese porostou především listnaté stromy mnoha druhů historicky typických pro naši krajinu.

„Věříme, že projekt pomůže zcela konkrétně určit vhodný způsob hospodaření v městských lesích, jejichž funkce je samozřejmě odlišná například od hospodářských lesů. Nejprve se zdokumentuje aktuální stav lesních porostů a stanoví se konkrétní cíle a postupy hospodaření. Porosty se budou po dobu deseti let sledovat a periodicky měřit. Pro srovnání v sousedství této výzkumně-demonstrační plochy vyčleníme lesní pozemek, na kterém se zachová dosavadní způsob hospodaření, tedy s těžbou zakládající holiny do rozsahu maximálně jednoho hektaru a s umělou obnovou lesního porostu vypěstovanými sazenicemi,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Odbornou záštitu nad projektem bude mít Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno. Zájem zapojit se do projektu projevila také Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity.

Náklady na obhospodařování lesních porostů rostoucích na výzkumně-demonstrační ploše ponese i nadále městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň, která se o lesy v majetku města dlouhodobě stará. Statutární město Ostrava bude přispívat na úhradu nákladů zapojených vědeckých pracovišť. Další nezbytné náklady související s prováděným výzkumem a vybavením plochy pro demonstrační účely se budou financovat z prostředků Fondu životního prostředí města Ostravy. Výsledky výzkumu město následně využije pro návrh změn dosavadního hospodaření ve svých lesích zvláštního určení. K dispozici budou také pro celospolečenskou potřebu.

Podobný způsob hospodaření v městských lesích zavedla i Praha. Demonstrační lesní porosty se nacházejí v Kunratickém lese a v Xaverovském háji.

V roce 2021 Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti – Výzkumná stanice Opočno a Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity založili na výzkumně-demonstrační ploše v osmi porostních skupinách trvalé monitorační plochy a v sousedním oddělení lesa založili osm monitoračních ploch srovnatelného věku a porostní struktury s podobnými terénními poměry jako ve vybraných porostních skupinách výzkumně-demonstračního objektu. V těchto porostech se předpokládá běžný režim lesnického hospodaření a monitorační plochy zde budou sloužit jako srovnávací. Následně byly na monitoračních plochách provedeny vstupní měření, kompletní inventarizace stromového patra, jednotlivé stromy byly zaměřeny a opatřeny trvalým číslováním. Rovněž byl proveden inventarizační průzkum vybraných skupin živočichů, pro které bylo zvoleno několik metod monitoringu, a to odchyt pomocí zemních a Malaiseho pastí, sledování pomocí netopýřích detektorů a fotopastí. Výstupy ze vstupních měření a inventarizačního průzkumu na monitoračních plochách budou sloužit jako podklady pro vytvoření informačních tabulí, na nichž bude v první fázi prezentován cíl projektu, postupy k jeho dosažení a fauna s níž se mohou místní návštěvníci lesa setkat.


Zdroj: tisková zpráva Magistrátu města Ostravy;

periodické zprávy o průběhu řešení