Městská odpadová společnost OZO Ostrava spouští do provozu novou automatickou třídicí linku na směsný komunální odpad (SKO) za 280 milionů korun. Tato technologie, první svého druhu v České republice, dokáže i ze směsného odpadu vytřídit suroviny pro materiálové a energetické využití. Hlavním účelem nové technologie je odklonění využitelných odpadů od skládky. Ostrava tak bude už s velkým předstihem připravena na zákaz skládkování směsného komunálního odpadu, který by měl podle zákona o odpadech začít platit v roce 2030.

O energetické využívání směsného komunálního odpadu usilovalo město Ostrava spolu se svou odpadovou společností již dávno předtím, než vstoupil v platnost současný zákon o odpadech. Ostatně s ohledem na současné navyšování nákladů na energie jsou alternativní způsoby vytápění víc než aktuální,“ říká primátor Ostravy Jan Dohnal. „Máme za sebou historicky tři projekty spaloven, které nevyšly. Proto se město rozhodlo jít jinou cestou a již před šesti lety oslovilo všechny u nás působící energetické a teplárenské společnosti s žádostí o pomoc při odklonu odpadu ze skládek.“

Výzvu města Ostravy vyslyšela teplárenská společnost Veolia Energie a svým příslibem a následně zahájením budování multipalivových kotlů schopných vytříděné odpady přeměnit v teplo a elektřinu umožnila městu a jeho odpadové společnosti pustit se do připraveného projektu linky na třídění SKO. Tato radikální změna systému nakládání s komunálními odpady pomůže Ostravě výrazně zvýšit míru využití komunálních odpadů a prodlouží životnost ostravské skládky na mnoho dalších let.

Společnost OZO Ostrava začala projekt velké třídicí linky na směsný komunální odpad připravovat už před mnoha lety.

Bylo nám ale jasné, že bez spolupráce s energetiky by projekt nedával smysl. Věděli jsme totiž, že hlavní komoditou, kterou budeme schopni vytřídit, bude právě energeticky využitelný materiál,“ doplňuje slova primátora Ostravy jednatel odpadové společnosti OZO Ostrava Karel Belda. „Oproti energetickému využití směsného odpadu v klasické spalovně, která energii vyrábí spalováním neroztříděného směsného odpadu, má naše linka tu výhodu, že kromě energeticky využitelných složek dokáže ze směsného odpadu vyseparovat i určité množství materiálově využitelných surovin, jako jsou například PET lahve, hliníkové plechovky, polyetylén nebo papír. Naše nová linka je navíc unikátní v tom, že má více funkcí – kromě třídění SKO dokáže dotřiďovat i separované složky odpadu, které sbíráme do žlutých nádob, nebo například i směs plast-papír.“

Nová třídicí linka tak dokáže zajistit téměř 100 % vytřídění obalů (PET lahve, nápojové plechovky, tetrapak nebo polyetylen).

Stavbu nové třídicí linky zahájila společnost OZO Ostrava na podzim roku 2022 a letos v červnu byl na dokončené technologii zahájen zkušební provoz. Ten je takřka u konce. Už nyní linka pracuje ve dvousměnném provozu – v ranní směně třídí směsný komunální odpad z ostravských sídlišť, v odpolední pak dotřiďuje svezené plasty, sbírané v Ostravě spolu s nápojovými kartony a kovovými obaly. Kapacita linky za směnu činí 135 tun SKO a 30 tun plastů. Do budoucna je plánován i třísměnný provoz linky, který by dokázal roztřídit až 66 tisíc tun SKO a 6 tisíc tun plastů ročně. Většinu třídění zajišťují automatické separátory, lidské ruce zde slouží na začátku linky k vybrání rozměrných předmětů, které by mohly linku zahlcovat, a dále k finálnímu dočištění již vytříděných surovin. Materiálově využitelné suroviny tvoří PET lahve, polyetylenové duté obaly a fólie, polypropylén, Al a FE plechovky, nápojové kartony a papírová lepenka.

Ze spalitelných, dále již materiálově nevyužitelných odpadů, se vyrábí alternativní paliva, která jsou využívána v teplárenských zařízeních jako náhrada uhlí. Zbytkové odpady (jen cca 25 % množství odpadu vstupujícího do linky) končí na skládce, což znamená nejen výrazně ekologičtější výsledek, ale také to otvírá cestu k hospodárnějšímu nakládání s energiemi a možnému využití alternativních paliv při vytápění bytů a snížení nákladů domácností na vytápění, obzvláště v době energetické krize a permanentního navyšování cen energií,“ vysvětluje Aleš Boháč, náměstek primátora.

Další změnou, kterou by město v souvislosti se spuštěním nové linky do provozu uvítalo, je společný sběr papíru s dalšími separovanými složkami komunálních odpadů do jedné nádoby.

Tento systém, tzv. single stream, zkoušíme už několik let v části Ostravy v zástavbě rodinných domů,“ konstatoval náměstek primátora Ostravy Aleš Boháč. „Pilotní projekt byl vyhodnocen jako úspěšný, množství směsného komunálního odpadu ve sledované oblasti se snížilo o cca 30 procent, množství využitelných odpadů v jednotlivých komoditách stouplo o 30–50 procent. Bylo ověřeno, že je to způsob, jak zvýšit efektivitu svozu a využití komunálních odpadů, zejména v návaznosti na moderní automatické třídící linky. Přesto projekt do dalších oblastí nerozšiřujeme, protože tento způsob separovaného sběru komunálních odpadů dosud nebyl Ministerstvem životního prostředí ČR podporován a nyní nemá oporu v zákoně o odpadech. Nicméně komunikujeme s ministerstvem a snažíme se o rozšíření možností sběru a svozu tříděných odpadů, neboť jsme přesvědčeni o vyšší efektivitě sběru a svozu i větším komfortu pro občany.“