Zastupitelstvo města Ostravy na svém únorovém zasedání schválilo přijetí závazku města snížit o 55 procent produkci oxidu uhličitého k roku 2030, a to ve vztahu k roku 2000. Současně schválilo Akční plán udržitelné energetiky a klimatu SECAP (2030), kterým je způsob realizace závazku dokladován.

Statutární město Ostrava je od roku 2011 členem Paktu starostů a primátorů, mezinárodního sdružení místních a regionálních samospráv. Pakt starostů a primátorů je původně evropská a dnes již světová iniciativa, jejíž signatáři se dobrovolně zavazují ke snižování negativního vlivu fungování měst na klima naší planety. Primárně se jedná o snížení produkce oxidu uhličitého (CO2) do ovzduší. Členové Paktu se v letošním roce dohodli na dobrovolném závazku odpovídajícímu plánům Evropské unie, a to snížení produkce oxidu uhličitého o 55 procent do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990.

„Město Ostrava bylo historicky vůbec první městem v ČR, které k Paktu starostů a primátorů přistoupilo. V rámci tohoto členství se dřívější zastupitelstvo města zavázalo k redukci emisí CO2 o 20 % do roku 2030 v porovnání s výchozí úrovní v roce 2000. Nyní, při bilancování výsledků dosažených do roku 2020 konstatujeme, že původní závazek již byl téměř dvojnásobně překonán, když mezi léty 2000 a 2020 v Ostravě došlo ke snížení produkce oxidu uhličitého o téměř 37,9 %. Považujeme za ambiciózní, současně ale za správné a přitom realistické, se přihlásit k navýšení závazku na redukci emisí CO2 dle doporučení Paktu, tedy o 55 %. Nejde rozhodně o pouhou deklaraci.  Již léta realizujeme spolu s dalšími aktéry v území celou řadu opatření vedoucích ke zvyšování energetické účinnosti ve městě, snažíme se využívat obnovitelné zdroje energie, preferujeme čistou mobilitu a realizujeme mnohé tzv. zelené projekty – rekonstrukce a úpravy parku, veřejné zeleně,“ vysvětluje Tomáš Macura, primátor města.

Všechna tato nosná opatření se odrážejí ve schváleném strategickém plánu fajnOVA, stejně tak v Adaptační strategii města. Celkově se jedná o projekty v hodnotě bezmála 4 mld. korun. Zmínit lze celou řadu aktivit, projekty šetřící energie (zateplení v městských budovách, chytrá „smart“ řešení), pořízení nových bezemisních a nízkoemisních dopravních prostředků městské hromadné dopravy (tramvají, autobusů CNG a trolejbusů), zavádění vozidel s alternativním pohonem (elektro, CNG), vybudování nabíjecích stanic pro elektromobily, pořízení vozů hromadné dopravy na alternativní pohon (plyn, CNG), modernizaci a ozeleňování tramvajových tratí. Podpořena byla instalace tepelných čerpadel, fototermických panelů, změnily se způsoby vytápění v mnoha kotelnách, kdy se přešlo z uhlí na ekologičtější zdroje tepla. Podporována je cyklodoprava, a to jak v podobě vybudování nových cyklistických stezek, tak také provoz sdílených kol tzv. bikesharing, podporovány jsou kotlíkové dotace na území města. V neposlední řadě vzniká množství revitalizovaných parků a jiných zelených ploch budovaných v harmonii s přírodou, včetně květinových záhonů napříč městem. Tato adaptační opatření dokážou velmi efektivně snížit teplotu ve městě, redukovat výkon klimatizací, a tudíž i spotřebu elektřiny.

Údaje zatím dosaženého snížení produkce oxidu uhličitého o téměř 40 procent vyplývají z monitorovací zprávy, kterou nyní Ostrava předkládá spolu s novým akční plánem udržitelné energetiky a klimatu SECAP. Dokument obsahuje nejen monitoring úspěšnosti v minulosti navrhovaných opatření, ale představuje i další typová doporučení, která budou přispívat ke snižování oxidu uhličitého v jednotlivých oblastech.

Mezi nově navržená opatření náleží například další opatření při výstavbě – týkající se třeba zateplení veřejných budov, výměny osvětlení v nich, optimalizace způsobu vytápění v objektech. Jako významný zdroj snížení emisí skleníkových plynů je naplánována i změna způsobu výroby tepla v rámci centrálního zdroje vytápění ukončením spalování uhlí do roku 2030. Realizovány budou také aktivity v oblasti dopravy, týkající se další podpory cyklo i pěší dopravy, plánováno je nasazení autobusů na vodík, výstavba vodíkové plničky a další projekty, které přispějí velmi významnou měrou ke splnění nového závazku města. Přispět může i aplikace obnovitelných zdrojů energie – instalace fotovoltaických panelů na budovách města. Navržena je i řada adaptačních opatření ve městě. Nezanedbatelná je i participace obyvatel města, ať už při rekonstrukcích domů, modernizaci lokálních topenišť nebo v dalších činnostech.

Dokumenty ke stažení ZDE:

Úplná monitorovací zpráva k Akčnímu plánu udržitelné energetiky a klimatu statutárního města Ostravy

Akční plán udržitelné energetiky a klimatu SECAP (2030) Ostrava