V Plánu odpadového hospodářství byly stanoveny podrobné cíle i procesy k jejich dosažení:

  • Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50% hmotnosti vytříděných odpadů k opětovnému použití a recyklaci u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, případně jiných zdrojů.
  • Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995.
  • Snížit podíl biologicky rozložitelných odpadů ve směsném komunálním odpadu
  • Energeticky využívat směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů)
  • Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020.
  • Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020.
  • Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020.
  • Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020.
  • Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020.
  • Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020.

Plán odpadového hospodářství statutárního města Ostravy 2017 – 2021

V letech 2017 – 2021 směřoval rozvoj odpadového hospodářství města k naplnění cílů, stanovených v Plánu odpadového hospodářství města, zejména v oblasti vytříděných odpadů.

Tříděním odpadů přímo občany města a dotřiďováním ostatních vhodných odpadů, zejména ve sběrných dvorech, spolu s dalšími programy se stanovené cíle podařilo bezezbytku naplnit. K tomu pomohlo i doplnění druhů tříděných odpadů o použitý jedlý olej z domácností a k podpoře oběhového hospodářství bylo na území SMO (09/2020) slavnostně otevřeno v areálu OZO Ostrava Reuse Centrum, pro opětovné využití věcí z domácností. Reuse Centrum je společným projektem města Ostravy a společností OZO Ostrava. V rámci centra jsou pořádány také workshopy a přednášky zaměřené na předcházení vzniku odpadů. Finanční výtěžek je věnován na výsadbu zeleně v Ostravě.

Díky poctivému třídění občanů a dalším zpracování vytříděných odpadů jsme také splnili cíle, stanovené pro recyklaci odpadů, stanovené Plánem odpadového hospodářství města, u některých odpadů jsou vysoko překročeny.

Příprava a výstavba nové třídicí linky směsného komunálního odpadu, která v budoucnu zajistí zásadní snížení množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládku. Město rozhodlo o vybudování třídící linky v září 2021. Tím bude naplněn poslední z cílů, odklon BRKO ze skládky, který bez energetického využití odpadů nebylo možno realizovat. Tento cíl souvisí se zprovoznění multipalivového energetického kotle v Karviné a Přerově.

Lze konstatovat, že cíle, stanovené Plánem odpadového hospodářství, město plní a připravuje další kroky k naplnění cílů, které jsou stanoveny v nové odpadářské legislativě. Ten nejdůležitější krok, kterým je výstavba nové třídicí linky, bude naplněn v polovině roku 2023, kdy dojde k zahájení jejího provozu.

S ohledem na změnu legislativy SMO pokračuje v plnění závazku a v maximální možné míře dbá i nadále na prevenci vzniku odpadů, využívání odpadů, recyklaci atd., nový zákon o odpadech s platností od 1. 1. 2021 však již neukládá městu povinnost vést plán odpadového hospodářství. Pro SMO bude závazný plán odpadového hospodářství MS kraje a ČR, které musí být aktualizovány z důvodu nového zákona.