Plán odpadového hospodářství na léta 2017-2021

V Plánu odpadového hospodářství jsou stanoveny podrobné cíle i procesy k jejich dosažení, uvádí zejména:

  • Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50% hmotnosti vytříděných odpadů k opětovnému použití a recyklaci u odpadů z materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, případně jiných zdrojů.
  • Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995.
  • Snížit podíl biologicky rozložitelných odpadů ve směsném komunálním odpadu
  • Energeticky využívat směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů)
  • Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020.
  • Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020.
  • Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020.
  • Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020.
  • Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020.
  • Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020.

Součástí stávající koncepce, která nemůže být implementována, dokud nebude vyjasněna legislativa na úrovni státu, je nezbytné energetické využití komunálního odpadu (příkladem může být plánovaná třídící linka SKO pro města Ostravu a blízký Havířov (dohromady cca 400 t/obyvatel), jejímž prostřednictvím se Ostrava snaží řešit širší a ekonomicky efektivnější území, než je území samotného města.

Plán odpadového hospodářství statutárního města Ostravy 2017 – 2021