Jsem velmi znepokojena událostmi, které se staly v odpoledních hodinách dne 29. ledna 2019 v provoze koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s. Údajně k nim došlo v důsledku výpadku dodávky elektrické energie.

Bezprostředně poté, co jsem se o této situaci dozvěděla, jsem žádala vedení společnosti i zodpovědné orgány – Českou inspekci životního prostředí a Krajský úřad Moravskoslezského kraje – o vysvětlení a prošetření celé události. Očekávám, že výsledkem bude prověření všech okolností případu a nastavení takových opatření (organizačních a technologických), aby k podobným excesům – únikům zplodin do ovzduší – v budoucnosti již nedocházelo. Taktéž žádám o změnu integrovaného povolení a zpřísnění kontroly. Uvítala bych, stejně jako občané tohoto města, kdyby provoz tohoto typu byl ve městě co nejdříve utlumen a postupně ukončen.

Kateřina Šebestová
náměstkyně primátora statutárního města Ostravy