Vytápění pevnými palivy je jedním z nejvýznamnějších zdrojů, které znečišťují naše ovzduší. Pokud však budete dodržovat zásady správného vytápění, je možné dopad vytápění na kvalitu ovzduší snížit na minimum, ale i tak bude významný. Proto pokud můžete, volte čistší řešení, než je spalování pevných paliv.

Doporučení, čím správně topit

Používejte jen palivo určené výrobcem zdroje, nespalujte odpad ani špatně vysušené dřevo. Nakupujte pouze kvalitní paliva od ověřených dodavatelů. Palivo musíte vhodně skladovat – na místě chráněném před deštěm a vlhkem a s dobrým prouděním vzduchu.

V kotli nebo kamnech je nutné používat pouze takové palivo, které určil výrobce zdroje (kotle, kamen, krbu) a se kterým byl zdroj testován při uvádění na trh. Jen s ním bude fungovat, jak má. Mezi nejčastější chyby patří spalování hnědého uhlí v litinových kotlích, které byly konstruovány pro černé uhlí nebo jen koks, případně nedodržení předepsaného maximálního obsahu vody v palivovém dřevě, nebo použití uhlí jiné zrnitosti nebo dokonce uhelných sort, jejichž spalování je v lokálních topeništích zákonem zakázáno (hnědé energetické uhlí, lignit, proplástky a uhelné kaly, resp. floty). Mezi černým a hnědým uhlím je velký rozdíl v obsahu tzv. prchavé hořlaviny, tedy látek, které se při zahřátí paliva uvolňují a teprve pak hoří. Pokud je palivo s vysokým obsahem prchavé hořlaviny zahříváno tak, že hořlavé látky unikají, ale již neprocházejí přes hořící vrstvu paliva, dostávající se do komína nespálené a následně znečišťují vnější ovzduší.

Při nákupu paliva máte právo na převážení dodávky paliva, nenakupuje u dodavatelů, kteří palivo skladují zjevně nesprávným způsobem, nepřebírejte palivo, které je vlhké, mohlo by dojít k jeho samovznícení. Pokud se palivo (především uhlí) po nějaké době začne rozpadat, pravděpodobně nebylo dobře skladováno, v tom případě, stejně jako když došlo k dodání paliva, u kterého máte pochybnost, zda splňuje kvalitativní parametry, je možné se obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci. Kvalitativní parametry jsou stanoveny pro výhřevnost, obsah vody a popela, pro uhlí a uhelné brikety navíc pro obsah síry, jemných prachových složek uhlí, pro dřevěné brikety pak ještě pro obsah vybraných těžkých kovů a chloru. Na prodávané kusové dřevo požadavky stanoveny nejsou, ale pokud výrobce deklaruje určitou výhřevnost či obsah vody, musí tyto vlastnosti být dodrženy a lze je tedy vyžadovat. Při spalování dřeva je nutné zachovat předepsanou velikost kusů a vyhnout se spalování např. dřevní štěpky v kotlech na kusové dřevo. Nejvýznamnějším parametrem kusového dřeva je jeho vlhkost. Vyšší vlhkost vede nejen k vyšším emisím znečišťujících látek, ale i ke ztrátám tepla (všechnu vodu je nejprve nutné se ztrátou energie odpařit). Horší hoření pak vede k zanášení kotle i spalinových cest (komínu a kouřovodu) a větší spotřebě dřeva. Vyšší obsah vody v palivu vede také ke zvýšení opotřebení kotle a podporuje jeho korozi. Optimální je skladovat dřevo v zastřešeném, ale provětrávaném, dřevníku izolovaném od země, a to minimálně dva roky. U dřevěných pelet pak doporučujeme volit kvalitní, certifikované pelety (např. mezinárodní certifikace ENPlus). Pelety horší kvality mohou vést například k poškození podavače paliva a nemusí zajistit požadovaný výkon kotle.

Spalování odpadu vede zpravidla jen k malé finanční úspoře, ale kromě toho, že se jedná o porušení zákona o ochraně ovzduší pod pokutou, je to především velmi nezodpovědné chování. Při spalování odpadu mohou vznikat a do ovzduší unikat nebezpečné látky, současně je obtížné zachovat správný průběh procesu hoření, může docházet k nedokonalému hoření, které způsobí zanášení spalinových cest. Zdroj, ve kterém je odpad spalován, může být poškozen jak přílišným a nárazovým tepelným zatížením, tak zvýšenou korozí (agresivní tzv. chlorová koroze). Odpadem jsou nejen zbytky plastů a papíru z domácností, ale také zbytky dřevěných výrobků (nábytek, okna, krovy, pražce apod.), které mohou být kontaminovány různými mořidly, barvami či laky s obsahem nebezpečných látek. Některé starší kusy dřeva mohou být ještě mořeny toxickou rtutí nebo karcinogenními dehtovými látkami. Naopak současné standardní euro-palety většinou nejsou chemicky ošetřeny a je tak možné je spalovat. Nelegálním spalováním odpadu je také spalování použitých minerálních olejů (použitých motorových, strojních či převodovkových olejů apod.) ať již přímo v kotlích nebo i ve speciálních hořácích. Na poškození zdroje, které bylo způsobeno spalováním nevhodného paliva nebo odpadu se samozřejmě nebude vztahovat záruka poskytovaná výrobcem.

Pokud vaše zařízení umožňuje spalovat více druhů pevných paliv, můžete přizpůsobit volbu paliva aktuální situaci kvality ovzduší a rozptylovým podmínkám. Při zhoršených rozptylových podmínkách používejte sušší a tvrdší dřevo. Pokud to vaše zařízení umožňuje a výrobce povoluje, kusové uhlí nahraďte uhelnými briketami, nebo nejlépe kvalitními lisovanými dřevěnými briketami či koksem. U automatických kotlů pak můžete vyměnit uhlí za dřevěné pelety. Vždy je ale nutné používat pouze takové palivo, které pro daný spalovací zdroj určil jeho výrobce. Pokud můžete, ideální je v těchto situacích využít elektřinu nebo zemní plyn a vyhnout se například přitápění v krbu. Zhoršené stavy ovzduší zpravidla netrvají dlouho, takže to vaší peněženku příliš nezatíží a tímto můžete sami snížit svůj příspěvek k dalšímu zhoršování kvality ovzduší.

Další informace najdete zde: https://vec.vsb.cz/cs/smokeman-zasahuje/ 

Více najdete na jakspravnetopit.cz