Akční plán udržitelné energetiky

V návaznosti na členství města v Paktu starostů a primátorů (Covenant of Mayors) byl v roce 2013 zpracován Akční plán udržitelné energetiky (SEAP – Sustainable Energy Action Plan), jehož součástí byla také emisní inventura, vztahující se k roku 2010 a navržení závazku snížení CO2. V roce 2016 byla zpracována jeho aktualizace a v současnosti – vzhledem k většímu důrazu na adaptační opatření na změnu klimatu – byl v září 2017 dokončen Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP).

Akční plán pro udržitelnou energii a klima

Akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan) navrhuje projekty, jejichž cílem je snížení spotřeby energie (úspory, snížení dopadů na ŽP, snížení emisí CO2) při současném zohlednění možností adaptačních opatření na změnu klimatu. Zpracování tohoto akčního plánu probíhá ve návaznosti na samostatnou Adaptační strategii na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu statutárního města Ostravy. Řada projektů  předchozího Akčního plánu udržitelné energetiky již byla dokončena, další projekty jsou navrženy v rámci nově schváleného Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima. Plnění předcházejícího Akčního plánu přineslo významnou úsporu energie a tím také splnění hlavního cíle SEAP snížení produkce CO2 minimálně o 25% již v roce 2015 (návrhový horizont byl stanoven na rok 2020).

Nový závazek snížení emisí CO2

Město Ostrava, v souladu s aktuálně formulovanou vizí rozvoje v rámci Strategického plánu rozvoje v letech 2017 – 2023, a rovněž na základě úspěšného plnění současných závazků, plánuje přijetí nového závazku snižování emisí CO2 ve výši 40% do roku 2030. Tímto krokem by se Ostrava připojila k řadě významných měst, která v rámci svého udržitelného rozvoje přispívají k řešení globálních problémů, včetně ochrany klimatu. V této souvislosti byl aktuálně dokončen nový Akční plán pro udržitelnou energii a klima pro období do roku 2030, který bude zohledňovat nejen přijaté nebo plánované závazky, ale také výstupy Adaptační strategie na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu.