V období 2014 – 2015 byla dokončena opatření, přinášející energetické úspory a naplňující Akční plán pro udržitelnou energii. U těchto projektů byly provedeny energetické audity, které tvoří podklad pro vykázané úspory energie i snížení produkce CO2 .

  • Soubor opatření „Ekotermo II A“ – zateplení a revitalizace 9 objektů v majetku města, převážně budov základních škol, dále mateřských škol, domova pro seniory, hasičské zbrojnice a knihovny.
  • Soubor opatření „Ekotermo III“ – zateplení 6 objektů v majetku města, převážně budov základních škol, dále mateřských škol a domova pro seniory.
  • Soubor opatření „Snížení spotřeby energie v ZOO Ostrava“ – zateplení 6 objektů, včetně pavilónů pro zvířata a provozních budov.
  • Soubor opatření „Energetické úspory Městské nemocnice Ostrava“ – zateplení konstrukce 8 budov v areálu městské nemocnice.

Potenciál celkové energetické úspory, dosažený v rámci výše uvedených souborů opatření tvoří 27 tis. GJ/rok, což odpovídá přibližně snížení produkce CO2 minimálně o 2,1 tis. t/rok.

Kromě výše uvedených významných projektů byly v uvedeném období dále provedeny další individuální projekty rekonstrukcí a revitalizací jednotlivých budov v majetku města. Jejich cílem bylo jak zlepšení technického stavu budov, tak i snížení jejich energetické náročnosti. V těchto případech nebyly provedeny energetické audity a snížení spotřeby energie bylo expertně odhadnuto. Celkový souhrn všech provedených opatření (projekty obsahující energetický audit i projekty s odhadovanou úsporou energie) tvoří dohromady úspory v rozsahu minimálně 42,4 tis. GJ/rok, a související snížení produkce CO2 cca 3,9 tis. t/rok.

Vynaložené prostředky na úspory energie ve veřejných budovách

Investiční náklady projektů, jejichž úspora je vykazována pro léta 2014 – 2015 projekty s energetickými audity (viz výše) činily dohromady přibližně 11,5 mil. EUR. Kromě těchto uvedených vyčíslených nákladů tvoří součet všech nákladů, které byly v uplynulých 2 letech vynaloženy na zateplování v rámci komplexních rekonstrukcí budov v majetku města, 17,3 mil. EUR. Tato částka však zahrnuje také vyvolaná investiční opatření, jejichž cílem nebylo jen snížení energetických úspor.