Pátá měřicí stanice, která monitoruje stav ovzduší v Ostravě, je již v plném provozu. Přibyla ke čtyřem, jejichž provoz město již financovalo. Umístěna je v Hrušově v blízkosti koksovny Svoboda, v lokalitě, kde dosud měření chybělo. Fungování pěti automatických měřicích stanic a speciálního vozu pro monitoring stavu ovzduší v Ostravě letos městský rozpočet přijde na 3,5 milionu korun.

„Lepší pokrytí měřicích bodů nám umožní podrobněji informovat obyvatele města o stavu ovzduší v místě, kde bydlí či pracují. Naměřená data jsou cenná také pro nás, protože nám umožní lépe plánovat další opatření ke snižování prašnosti. Navíc tak získáváme argumenty pro jednání s provozovateli hlavních zdrojů znečištění,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Měřicí body jsou umístěny v Radvanicích v ulicích Nad Obcí a Poláškova, v Mariánských Horách v ulici Zelené, v Porubě v ulici Opavské a nová stanice je v Hrušově v ulici Stará cesta. Nový měřicí bod v Hrušově slouží k měření stavu ovzduší na návětrné straně koksovny Svoboda, kterou občané subjektivně vnímají jako významný zdroj znečištění. Konkrétně měří PM10, PM2,5, PM1. Co 3 dny potom těkavé organické látky (VOC) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs). Rozmístění stanic pomáhá nejen plošně monitorovat ovzduší ve městě, ale umožňuje sledovat i rozdílné zdroje znečištění.

Aktuální údaje z pěti stacionárních měřících stanic, které s podporou města provozuje Zdravotní ústav Ostrava, lze sledovat na webových stránkách www.zdravaova.cz nebo v mobilní aplikaci SmogAlarm. Na webu zdravaova.cz jsou zveřejňovány také informace z pěti měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Měřící body obou provozovatelů se svým umístěním vhodně doplňují.

Užitečným nástrojem pro monitoring ovzduší v Ostravě je speciální měřicí vůz. Jeho výhodou je zejména snadný pohyb v terénu. Díky tomu je možné operativně posoudit vliv lokálních topenišť, z průmyslu nebo vliv dopravy a také plošně mapovat konkrétní lokality včetně oblastí s ekologickými zátěžemi. Může také poskytnout okamžitou informaci o haváriích. Údaje z měřicího vozu se zobrazují na zdravaova.cz, když je vůz v akci podle harmonogramu, či na vyžádání.

Veškerá data z měření Zdravotního ústavu Ostrava a ČHMÚ slouží nejen k informování občanů o průběžném stavu ovzduší i o mimořádných událostech, ale také jako klíčový podklad pro strategické dokumenty Ministerstva životního prostředí.

Dotaci Zdravotní ústav používá k zajišťování měření, správě a vizualizaci dat, k odborným konzultacím, ke zpracování podkladů a výsledků měření a zhodnocení možných původců znečištění ovzduší včetně stanovení zdravotních rizik pro obyvatele. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě je přitom v České republice jedinou organizací, která má ze zákona oprávnění k vyšetřování, měření složek životního prostředí, monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních podmínek, k přípravě podkladů pro vyhodnocení a řízení zdravotních rizik.