Kvalita ovzduší je jedna z nejdůležitějších oblastí ochrany životního prostředí, která vyžaduje další opatření k možnosti snižování obsahu znečišťujících látek. Nové možnosti, jak toho docílit budou nyní v rámci projektu „Excelentní výzkum v oblasti životního prostředí“ řešit vědci z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Projekt se ale nezaměřuje jen na ovzduší. Dalšími oblastmi, které budou výzkumníci z ostravského Institutu environmentálních technologií řešit jsou například možnosti vyloučení cizorodých látek také z odpadních a povrchových vod, snižování zátěže životního prostředí plynoucí z produkce velkoobjemových odpadů původem z metalurgického a energetického průmyslu, kterého je v Moravskoslezském kraji stále dost, nebo také zvýšení úrovně a bezpečnosti anaerobní přeměny odpadů na plyn.

„Řešení projektu bude probíhat v rámci dvou výzkumných programů, a to Materiálové a energetické využití odpadů a Snižování polutantů v životním prostředí,“ říká profesorka Lucie Obalová, ředitelka Institutu environmentálních technologií VŠB-TUO. Finance z projektu pomohou posílit výzkumný tým, zefektivnit mezinárodní spolupráci a realizovat aplikaci vědeckých výstupů do praxe.

Institut environmentálních technologií, který je součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava, se dlouhodobě věnuje vzdělávání a výzkumu v oblastech zpracování odpadů, čištění odpadních plynů a vod nebo modelování šíření polutantů v životním prostředí a nově získal z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání přes 100 milionů korun na excelentní výzkum v oblasti životního prostředí.


Zdroj informací a fotografie: Tisková zpráva Vysoké školy báňské – Technická univerzita Ostrava