Pro území Ostravy byla vyhlášena smogová situace z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10. Upozorňujeme, že v blízké době je možnost vyhlášení regulace. Na některých stanicích v uvedeném území překročil 24hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu 100 mikrogramů/m3 ve dvou po sobě následujících dnech.

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starším lidem a malým dětem se při překročení informativní prahové hodnoty pro suspendované částice PM10 – 24hodinového klouzavého průměru suspendovaných částic PM10 100 mikrogramů/m3 – doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti. U dospělých osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení. Žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšených koncentracích suspendovaných částic PM10 a oxidu dusičitého. Doporučujeme tedy maximálně využívat hromadnou dopravu namísto osobní automobilové. Majitele kotlů na pevná paliva žádáme, aby zvýšeně dbali na jejich správný provoz a spalovali v nich pouze palivo, pro ně určené. Viz Informace a doporučení pro občanyJak správně topit v kamnech na tuhá paliva?. Emise z nízkých zdrojů významně přispívají ke zvýšeným koncentracím suspendovaných částic PM10 a dalších znečišťujících látek.

Podrobné informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší. Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědi počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz záložka Počasí.


Aktuální stav znečištění ovzduší a rozptylové podmínky na území moravskoslezského kraje

Vydala pobočka ČHMÚ Ostrava ve středu 10.01.2024 v 06:45 hod.

Na území Moravskoslezského kraje NEBYLA v době vydání této zprávy vyhlášena REGULACE ani VAROVÁNÍ.

Na území Moravskoslezského kraje BYLA v době vydání této zprávy vyhlášena SMOGOVÁ SITUACE:

  • pro částice PM10na území aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek
  • pro částice PM10na území Třinecka
  • pro částice PM10na území zóny Moravskoslezska

Aktuální přehled vyhlášených situací je k dispozici na mapě výstrah.

Zdravotní doporučení SZÚ naleznete zde.

Data z reprezentativních stanic SVRS jsou dostupná zde a obecné informace zde.

 

AKTUÁLNÍ KONCENTRACE NA STANICÍCH AUTOMATICKÉHO IMISNÍHO MONITORINGU (AIM) V ČASE 06:00 HOD.:

látka rozmezí koncentrací [µg.m-3] poznámka
částice PM10 (24h průměr) 70 150 Koncentrace PŘESAHUJÍ hodnotu imisního limitu 50 µg.m-3 na většině stanic.
částice PM10 (1h průměr) 84 280 Není stanoven imisní limit
přízemní ozón O3 (8h průměr) 5 84 Koncentrace NEPŘESAHUJÍ hodnotu imisního limitu 120 µg.m-3 na žádné stanici.
přízemní ozón O3 (1h průměr) 3 84 Není stanoven imisní limit
oxid dusičitý NO2 (1h průměr) 1 59 Koncentrace NEPŘESAHUJÍ hodnotu imisního limitu 200 µg.m-3 na žádné stanici.
oxid siřičitý SO2 (1h průměr) 1 47 Koncentrace NEPŘESAHUJÍ hodnotu imisního limitu 350 µg.m-3 na žádné stanici.

Data ze všech stanic AIM a podrobnější informace ke kvalitě ovzduší naleznete zde:

Odpovědi na nejčastější dotazy

 

METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ KVALITY OVZDUŠÍ:

Aktuální situace s ohledem na stav znečištění: Rozptylové podmínky jsou nepříznivé.

Výhled na dnešek:
Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Průměrné 24hodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat nad hodnotou stanoveného imisního limitu (50 mikrogramů/m3). Smogová situace bude i nadále pokračovat.Zdroj dat: neverifikovaná data z automatizovaných monitorovacích stanic mohou obsahovat chybné údaje a mohou být neúplné.