Vzhledem k rozloze zeleně na obyvatele patří Ostrava na špici nejzelenějších měst v České republice. Vedení města Ostravy řešilo negativní dopady znečištění ovzduší a potřebu zlepšení ekologické stability území mj. pomocí masivní výsadby nové zeleně za desítky milionů EUR. V rámci realizace řady projektů a projektů prvků územního systému ekologické stability (ÚSES) bylo na území města jen v letech 2013-2015 vysázeno 120 tis. stromů a 330 tis. keřů. Náklady se pohybovaly ve výši 87 mil. Kč. Významnou aktivitou ke zlepšení biodiverzity byla také jednorázová výsadba 1111 stromů, společností ArcelorMittal Ostrava, která je jedním ze znečišťovatelů ovzduší na území města, v letech 2008-2009 (náklady  6 mil. Kč.) Uvedený krok byl – po dohodě s městem – součástí dobrovolných opatření ke snížení dopadů činnosti podniku na životní prostředí.

Z hlediska snížení znečištění ovzduší je významná zejména výsadba izolační zeleně podél zatížených komunikací a průmyslových areálů. V minulém období byly realizovány dílčí projekty s celkovými náklady 43 mil. EUR, na financování se kromě města Ostravy podílely také Strukturální fondy Evropské unie (EUSF).