Poplatek „za odpad“ je již patnáctým rokem v Ostravě stanoven na 498 korun na osobu a kalendářní rok. Nově je však zrušeno osvobození od poplatku pro občany s trvalým pobytem v sídle ohlašoven. I tyto osoby tak jsou povinny poplatek uhradit. Další změna se týká občanů, kteří poplatek včas neuhradili. Daňový řád totiž opouští institut výzvy k zaplacení a v případě neuhrazení nedoplatku obec přistupuje bez dalšího k jeho vymáhání. Kdo se mu chce vyhnout, měl by co nejdříve poplatek za loňský rok uhradit.

Podmínky a postup při úhradě poplatku

Výběr místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 22/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která byla k 1. lednu 2019 změněna a doplněna Obecně závaznou vyhláškou č. 12/2018.

Výše poplatku činí i v tomto roce 498 Kč na osobu a kalendářní rok. Platí se (odvádí) bez výzvy a bez vydání platebního výměru. Poplatek je splatný do 30. června běžného kalendářního roku a lze jej hradit bankovním převodem, složenkou, prostřednictvím SIPO, pomocí online plateb na platebním portále, QR kódem nebo na pokladně MMO (kancelář č. 101 v budově Nové Radnice). Občané mohou poplatek hradit i ve splátkách, a to kdykoliv během 1. pololetí a bez sjednání splátkového kalendáře (žádost o povolení splátkového kalendáře je zpoplatněna). Podrobné informace lze získat na webu města v sekci Platba za komunální odpad, na tel. čísle 844 12 13 14 nebo na emailové adrese komunalniodpad@ostrava.cz.

Občané, kterým vznikla poplatková povinnost, se k poplatku musí přihlásit do 30 dnů ode dne jejího vzniku. Lhůta pro oznámení skutečností, které jsou rozhodné pro vznik, změnu nebo zánik povinnosti, případně mající vliv na výši poplatku nebo osvobození od placení místního poplatku je pak 15 dnů.

Pozor na sankce

Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky lze postihnout zvýšením poplatku až na trojnásobek podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Pokud nedoplatek vznikne osobě nezletilé nebo omezené ve svéprávnosti, přechází poplatková povinnost na jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka. Znamená to, že dlužníkem nemůže být dítě, nýbrž pouze jeho rodič nebo zákonný zástupce.

V souvislosti se změnou daňového řádu apelujeme na občany, aby si urychleně vyrovnali svou doposud nesplněnou poplatkovou povinnost za předcházející období!!! Daňový řád totiž opouští institut výzvy k zaplacení a v případě neuhrazení nedoplatku obec přistupuje bez dalšího k jeho vymáhání exekucí nebo vymáhání zabezpečí prostřednictvím soudních exekutorů. Náklady za nařízení exekuce celkovou dlužnou částku mnohonásobně překročí.

Kdo je od poplatku osvobozen

Osvobozeny od poplatku jsou například děti z dětských domovů a zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby umístěné v domovech pro zdravotně postižené, pro seniory, v domovech se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, vězni, popřípadě pacienti psychiatrické léčebny. Podmínkou je, že důvody pro nárok na osvobození trvají nepřetržitě alespoň 12 po sobě jdoucích měsíců.

Upozorňujeme občany na zásadní změnu v placení poplatku za komunální odpad!

Dosud platilo, že od poplatku je osvobozen poplatník s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, a to po dobu nahlášení na adrese ohlašovny. Nově je však osvobození pro občany s trvalým pobytem v sídle ohlašoven ZRUŠENO – i tyto osoby jsou povinny platit poplatek!!! Rozhodlo o tom zastupitelstvo města na svém jednání dne 12. prosince 2018 přijetím Obecně závazné vyhlášky č. 12/2018.

Více informací k životní situaci Poplatek za komunální odpad.