Podíl vytříděných komunálních odpadů se v Ostravě každoročně zvyšuje. Kromě tradičních druhů odpadu (papír, plasty, sklo, nápojový karton, kovové obaly) byl v posledních letech zaveden i sběr použitého jedlého oleje a tuků a svoz biologicky rozložitelného odpadu z údržby zahrad od rodinných domů. Již druhým rokem mají občané možnost odevzdávat nepotřebné věci z vybavení své domácnosti, dekoračních předmětů, hraček a nově i elektrospotřebičů do sběrných dvorů, odkud jsou převezeny do Reuse centra, kde si je za mírný poplatek mohou zakoupit všichni ti, kterým ještě budou dále sloužit.

Všechny tyto vytříděné odpady jsou dále využívány k opětovnému použití, nebo ve zpracovatelském průmyslu k upravení na vstupní suroviny pro výrobu nových výrobků. Při sběru a následném nakládání s vytříděnými odpady město spolupracuje s několika organizacemi, tzv. kolektivními systémy.

To má vliv zejména na snížení těžby nových nerostných surovin a spotřebu vody a elektrické energie při výrobě nových výrobků a tím i ochranu životního prostředí. Největší podíl tříděných odpadů tvoří obalové odpady (papír, plasty, sklo, nápojový karton a kovové obaly) a staré elektro. Organizace, zabývající se systémem sběru a následným nakládáním s těmito odpady nám poskytují informace, jak občané města přispěli k ochraně životního prostředí.

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM se zabývá provozem systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových.  V rámci tohoto systému vytřídili v roce 2021 občané města 19 296 tun využitelných odpadů, a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“ úsporou emisí CO2 ekv. v množství 19 599 tun a úspoře energie v množství 428 227 402 MJ.

Kolektivní systém ASEKOL se zabývá sběrem a recyklací zejména malých elektrospotřebičů a domácí elektroniky. V roce 2021 občané odevzdali 501 097 kg elektrozařízení, a tím ušetřili 8 686,7 MWh elektrické energie, 704 704,78 litrů ropy, 39 282,39 m3 vody a 319,8 tun primárních surovin. K tomu se snížily emise skleníkových plynu CO2 ekv. o 1 336,28 tun a snížila se produkce SO2 ekv. o 32 976, 44 kg.

Kolektivní systém ELEKTROWIN se zabývá sběrem a recyklací zejména velkých elektrospotřebičů (ledničky, pračky, myčky apod.).  V roce 2021 občané odevzdali 553 165 kg elektrozařízení, a tím ušetřili 3 338 425,9 MWh elektrické energie, 324 301,63 litrů ropy, 318 461,6 kg železa a 11 221,24 kg mědi. Také byla snížena produkce CO2 ekv. o 6 508,49 tun.

Všem občanům města patří poděkování za příkladný přístup k ochraně životního prostředí.