Ostrava je jedním z prvních měst v České republice, která má zpracovánu Adaptační strategii na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu (dále Adaptační strategie), která navazuje na předchozí mitigační aktivity a projekty (např. účast v Paktu starostů a primátorů, zpracování Akční plán udržitelné energetiky – SEAP/ Akční plán pro udržitelnou energii a klima – SECAP, relevantní aktivity Chytrého města – Smart City). Příprava a realizace Adaptační strategie je jednou z hlavních aktivit Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 a práce na jejím zpracování byly zahájeny v roce 2016. K řešení byli přizváni odborníci z akademické sféry (Ostravská univerzita v Ostravě) a dalších odborných pracovišť (Akademie věd České republiky, Českého hydrometeorologického ústavu, atd.)

Problémy a rizika spojené s dopady klimatických změn v Ostravě

Oblast Hlavní problémy a rizika
Lesy Ohrožení smrkových porostů – zhoršování zdravotního stavu, poškození škůdci a meteorologickými jevy
Zemědělská krajina Eroze a degradace zemědělské půdy vlivem přívalových srážek
Sucho – narušení vodních zdrojů, zhoršení kvality povrchových vod, nedostatek vody v zemědělství
Doprava  Doprava jako zdroj skleníkových plynů
Přehřívání dopravních prostředků
Budovy a energetika Vytápění jako zdroj skleníkových plynů
Zhoršení životních podmínek vlivem zvýšených teplot a vln veder – zhoršování zdravotního stavu obyvatel
Budovy jako součást městského prostředí – zdroj tepla, zpevněné povrchy, nevyužívání dešťových vod – sucho
Zdraví a hygiena Ohrožení zdraví obyvatel vlivem vysokých teplot a vln veder
Zhoršení kvality ovzduší v létě – prašnost a ozón
Zeleň a biodiverzita Snížená dostupnost zeleně v některých lokalitách
Narušení ekologické stability krajiny
Vodní hospodářství Četnější výskyt přívalových srážek a povodní
Četnější a delší suchá období – nedostatek vody, zhoršování kvality vod

Adaptační strategie vychází z vize města, která v oblasti adaptace na změnu klimatu stanovuje následující strategické cíle:

  1. Dostatek vody (dostatek kvalitní vody, ochrana před suchem, zlepšování nakládání s vodou)
  2. Příjemné město (zlepšování stavu veřejné zeleně a veřejného prostoru v intravilánu)
  3. Zdravá krajina (zlepšování stavu krajiny)
  4. Ochrana klimatu (snižování produkce skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a podpora adaptací budov na změny klimatu – součástí adaptační strategie je i mitigační část, která umožňuje vnímat problematiku klimatu komplexně v obou souvislostech)
  5. Lidé (ochrana zdraví, vzdělávání, prevence, péče o citlivé skupiny obyvatel)

Ve struktuře strategických cílů jsou rozpracována jednotlivá opatření a pilotní projekty, které by měly eliminovat zjištěná rizika, nebo je významně zmírnit.

Město Ostrava bude nadále rozvíjet nástroje, které mohou významně přispět k adaptaci města. Zejména bude pokračovat v naplňování závazků a iniciativ v rámci Paktu starostů a primátorů (Convenant of Mayors), které se od původních, především mitigačních aktivit, mění ve prospěch aktivit adaptačních. Město Ostrava se, na základě cílů Strategického plánu, detailně rozpracovaných Adaptační strategií, zaměří na relevantní projekty, například na doplnění a údržbu veřejné zeleně, propojující zeleň ve městě a okolní krajinu, kterou doplní systém vodních prvků. Při rekonstrukcích a nové výstavbě budov budou uplatňována vhodná adaptační opatření, která zároveň zvyšují kvalitu bydlení. Město bude odpovědně nakládat se svými zdroji – bude zvyšována energetická účinnost, budou využívány šetrné a obnovitelné zdroje energie, budou chráněny a efektivně využívány vodní zdroje a posilována stabilita krajiny. Uvedená opatření zlepší kvalitu života obyvatel města a zvýší jeho atraktivitu pro obyvatele i návštěvníky.

Krátkodobé cíle

V krátkodobém měřítku (do roku 2019) se Ostrava zaměří na tyto cíle:

  • zpracuje Akční plán adaptace města na změny klimatu, který bude vycházet z adaptační strategie. Jeho cílem bude stanovit konkrétní prioritní projekty, časový harmonogram jejich realizace a adresnou odpovědnost na úrovni orgánů města i městem zřízených organizací. Součástí akčního plánu budou rovněž zdroje financování těchto projektů.
  • budou zahájeny konkrétní pilotní projekty v oblasti zlepšování kvality i funkce veřejné zeleně a nakládání se srážkovou vodou ve městě.
  • budou připraveny podklady pro změnu legislativních předpisů, zejména v oblasti městských stavebních předpisů, aby v rámci města vznikaly stavby (případně rekonstrukce původních staveb), které již reagují na adaptační potřeby a byla tak maximálně efektivně využita adaptační kapacita především v nejvíce zranitelných  lokalitách. budou vytvořeny závazné požadavky v oblasti investic, aby i v nich byly zakomponovány principy adaptace.
  • bude posilována odborná kapacita zaměstnanců úřadů v oblasti adaptace na změny klimatu, zejména formou průběžného vzdělávání.

Střednědobé cíle

Ve střednědobém měřítku (do roku 2023) musí město dostupnými nástroji dále usilovat o změnu myšlení obyvatel Ostravy, aby se veřejnost podílela na procesu adaptace v rámci vlastních aktivit, včetně péče o soukromý majetek. Tento nezbytný požadavek je podmíněn základními přístupy v oblasti Good governance, kterými jsou: koncept otevřeného úřadu, posílení participativního přístupu k tvorbě městských strategií a obecně ke správě města. Bez zvýšení odolnosti v oblasti dopadů změny klimatu na život města není možné usilovat o renomé moderní metropole, která jedná ve prospěch a podpory zelených investic s cílem dosáhnout vysoké atraktivity pro obyvatele a zajištění zdravého životního prostředí.

Adaptační opatření jsou finančně velmi náročná, nicméně nejsou samoúčelná a odtržená od financování dalších cílů a potřeb prostřednictvím totožných opatření a projektů. Proto se řada adaptačních projektů promítá i do plnění jiných cílů rozvoje města a může být řazeno do různých kapitol rozvoje. Mezi příklady plánovaných projektů, které využívají kombinovaných zdrojů, mj. patří:

Připravovaný projekt LIFE Tree Check, který je zaměřen na posilování odborných kapacit v rámci měst a realizaci pilotních projektů v oblasti městské zeleně a městského plánování.

Základní opatření v oblasti adaptace na klimatickou změnu jsou stanoveny Strategickým plánem města Ostravy na léta 2017-2023 a především podrobně rozpracovanými aktivitami v návrhové části Adaptační strategie na změnu klimatu. Základní opatření pro nejbližší léta jsou tyto:

Strategický cíl Opatření
1) DOSTATEK VODY – dostatek kvalitní vody, ochrana před suchem, zlepšování nakládání s vodou 1.1 Využití a retence dešťových vod ve městě
1.2 Podpora využití a retence dešťové vody v krajině
1.3 Zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody
1.4 Postupné zlepšování čištění odpadních vod
2. PŘÍJEMNÉ MĚSTO – zlepšování stavu veřejné zeleně a veřejného prostoru v intravilánu 2.1 Zakládání nových ploch kvalitní veřejné zeleně a její vhodná údržba
2.2 Začlenění vodních prvků do systému zeleně ve městě
3) ZDRAVÁ KRAJINA – zlepšování stavu krajiny 3.1 Zvyšování ekologické stability a prostupnosti krajiny
3.2 Zlepšení protipovodňové a protierozní ochrany v krajině před účinky přívalových srážek – přírodě blízká opatření
3.3 Zajištění protipovodňové ochrany na vodních tocích
3.4 Podpora přirozených funkcí lesa a adaptační opatření v lesních porostech
4) OCHRANA KLIMATU – snižování produkce skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a podpora adaptací budov na změny klimatu 4.1 Snižování spotřeby energie a vhodné využívání obnovitelných zdrojů energie
4.2 Podpora realizace adaptačních opatření na budovách
4.3 Podpora ekologicky šetrnějších forem dopravy a zavádění klimatizace v prostředcích MHD
5) LIDÉ – ochrana zdraví, vzdělávání, prevence, péče o citlivé skupiny obyvatel 5.1 Zlepšování podmínek zejména pro citlivé skupiny obyvatel
5.2 Rozvoj varovných a informačních systémů a Integrovaného záchranného systému
5.3 Osvěta v oblasti změny klimatu