Moravskoslezský kraj (MSK) se dlouhodobě potýká se špatnou kvalitou ovzduší, a proto jedním z opatření pro jeho zlepšování bylo také financování výměny generačně zastaralých nebo emisně nevyhovujících kotlů v domácnostech za modernější nízkoemisní kotle. Výměna byla ve sledovaném období podpořena finanční dotací ze strukturálních fondů EU (EUSF) a MSK. Předmětem podpory byla výměna kotlů na pevná paliva za modernější zdroje, včetně plynových kotlů a tepelných čerpadel. V rámci výzev v letech 2012-2015 bylo na území města vyměněno 266 kotlů. V prosinci 2015 byla na území našeho kraje vyhlášena další výzva, v jejímž rámci bylo na území města vyměněno celkem 359 kotlů. Tento údaj může být ještě navýšen, neboť výzva bude uzavřena až v červnu 2018 a počet žádostí je aktuálně 422. Součet vyměněných kotlů z ukončených a běžících výzev dosahuje hodnoty 625, přičemž toto číslo může v důsledku otevřené výzvy stále růst.

Vzhledem k výše uvedené podpoře statutárního města Ostravy je výměna kotlů pro vlastníky rodinných domů téměř zdarma, což zvyšuje jeho atraktivitu. Příspěvek města, resp. bezúročná zápůjčka, doplňuje finanční podporu z EUSF a MSK a výměna je tak umožněna i obyvatelům s nižšími příjmy, kteří by jinak nemohli o výměnu z finančních důvodů požádat (standardní 15% spoluúčast, stanovená podmínkami dotačního programu, by byla nad finanční možnosti financování části obyvatel města). Obyvatelé města byli o možnosti výměny kotlů i příspěvku města informováni prostřednictvím letáků, reklamy v městské hromadné dopravě, cíleného rozesílání informací, besedami v cílových lokalitách, ad.

Výše uvedená masová výměna přispívá nejen ke snížení vypouštění emisí škodlivin do ovzduší z domácích topenišť, ale také snižuje energetickou spotřebu (díky vyšší účinnosti moderních kotlů) a tím i emise CO2. Předmětem podpory je výměna stávajícího zdroje tepla na pevná paliva za modernější zdroje, včetně plynových kotlů a tepelných čerpadel. V kombinaci s výměnou kotle lze také instalovat solárně-termické soustavy.

Výměnou prvních 226 kotlů v domácnostech na území města Ostravy tak do roku 2015 došlo k úspoře cca 21 tis. Gj/rok, a snížení emisí CO2 794 t/rok. Při započtení dalších 359 kotlů z další výzvy se jedná celkově o 58 tis. Gj/rok a snížení emisí CO2 2195 t/rok.

Poznámka: Energetická úspora i snížení produkce CO2 vychází z odborného odhadu na základě použitých paliv, resp. jejich změny.

Další fáze podpory výměny kotlů v domácnostech

Statutární město Ostrava se do programu na výměnu kotlů aktivně zapojilo. Ve vybraných městských obvodech byly uspořádány semináře, v letních měsících pak byla pro zájemce o podporu zprovozněna informační kancelář. Informace byly občanům poskytnuty pomocí městských infokanálů: noviny Ostravská radnice, městský web, sociální sítě, podpora webů městských obvodů, inzerce s výzvou k podání žádosti a kontakty prostřednictvím inzerce v regionálním tisku. Pro informativní účely byl vytvořen také animovaný film vytvořený dětskou rukou ve spolupráci s dětskou dílnou QQ studia Ostrava s jednoduchým příběhem dětí, které nechtějí, aby z komína jejich domku kouřil špinavý černý kouř bude použito v infokanálech města a městských obvodů.

[art_yt id=“IH-atdjsqy8″ wvideo=“640″ hvideo=“360″ position=“center“ urlvideo=“https://www.youtube.com/watch?v=IH-atdjsqy8″ namevideo=““ desc=““ durationmin=““ durationsec=““ upld=““ tmburl=“https://i.ytimg.com/vi/Ogk1RAO-Z6w/maxresdefault.jpg“ thumbnailwidth=“1280″ thumbnailheight=“720″]

V současnosti stále běží výzva pro výměnu zastaralých kotlů, která bude ukončena 30.6.2018. V jejím rámci bylo dosud přijato 422 žádostí, přičemž dosud bylo vyměněno necelých 360 kotlů. V další výzvě, která byla vyhlášena v červnu 2017 a žádosti byly přijímány od září 2017, již bylo podáno 428 žádostí, přičemž počet může dále narůstat, protože žádosti budou přijímány až do 31.12.2018. Pokud vezmeme v úvahu počet kotlů vyměněných v předchozích výzvách (625) a počet podaných žádostí z další výzvy (428), dostaneme hodnotu 1053. Je to počet kotlů, které by měly být k datu 31.12.2019 (ukončení další výzvy) vyměněny. Toto číslo ovšem může dále narůstat, neboť výzvy dosud nejsou zavřeny. Z celkového počtu kotlů na pevná paliva v rodinných domech v Ostravě – 2429, bude do 31.12.2019 vyměněno minimálně 1053 kotlů. Úspěšnost výměny dosahuje minimálně 43 % (jedná se o údaje známé k datu 15.9.2017).  Při očekávaných budoucích výměnách 428 kotlů se jedná o další úsporu cca 40 tis. Gj/rok a snížení emisí CO2 1503 t/rok navíc k úsporám dosaženým v předchozím období.