Pakt starostů a primátorů (Convenant of Mayors), ke kterému Ostrava přistoupila v roce 2011 a zařadila se tak mezi jeho první signatáře v České republice, je podle evropského komisaře Miguela Ariase Cañeta

„nejrozsáhlejší světová iniciativa v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí“.

Pakt starostů a primátorů sdružuje tisíce místních i regionálních samospráv, jež se dobrovolně zasazují o implementaci cílů EU v oblasti klimatu a energetiky na svém území. Podstatou členství a iniciativy v Paktu starostů a primátorů je uskutečňovat konkrétní vybrané projekty, které povedou ke snížení produkce CO2 (skleníkových plynů) a současně zlepší život jeho obyvatelům.

Opatření ke snížení produkce CO2 nemají přínos pouze jako opatření ke snížení dopadů klimatické změny. Protože příčinou produkce skleníkových plynů převážně spalovací procesy, vedou tyto opatření například k častějšímu využívání obnovitelných zdrojů energie, nebo efektivnějšímu využití fosilních paliv (snížení produkce látek znečišťujících ovzduší, omezení tepelných ztrát v budovách), jsou předmětem vědeckých výzkumů a zavádění nových technologií (ekoinovace). Opatření ke snížení emisí skleníkových plynů se odrážejí také ve společenské odpovědnosti (organizací i jednotlivců) a využívání veřejných služeb, což se projevuje například v dopravě a využívání veřejného prostoru.

Přistoupením k paktu vznikla Ostravě mj. povinnost zpracovat Akční plán pro udržitelnou energetiku (Sustainable Energy Action Plan – SEAP), který obsahuje mj.:

  • výchozí emisní bilanci skleníkových plynů a plány konkrétních činností a opatření na její snížení, včetně dlouhodobé vize do roku 2030;
  • navržení závazku snížení CO2.

Město Ostrava zpracovalo Akční plán udržitelné energetiky v roce 2013, který byl poté aktualizován v roce 2016. V roce 2017 město Ostrava zpracovalo ve spolupráci s odborníky novou verzi Akčního plánu, která se ve větší míře zabývá problematikou klimatu – Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima (Sustainable Energy  and Climate Action Plan – SECAP).

Město Ostrava bude dále rozvíjet nástroje, které mohou významně přispět k adaptaci města na klimatickou změnu. Zejména bude pokračovat v naplňování závazků a iniciativ v rámci Paktu starostů a primátorů, zejména iniciativy Mayors Adapt. K uvedenému cíli bude využita zpracovaná Adaptační strategie na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu, včetně připravovaného Akčního plánu. Adaptace města na klimatickou změnu je právě tím procesem, který prověří schopnosti řízení města v úzké spolupráci s veřejností a dalšími dotčenými stranami.

Nový závazek snížení emisí CO2

Město Ostrava, v souladu s aktuálně formulovanou vizí rozvoje v rámci Strategického plánu rozvoje v letech 2017 – 2023, a rovněž na základě úspěšného plnění současných závazků, plánuje přijetí nového závazku snižování emisí CO2 ve výši 40% do roku 2030. Tímto krokem by se Ostrava připojila k řadě významných měst, která v rámci svého udržitelného rozvoje přispívají k řešení globálních problémů, včetně ochrany klimatu. V této souvislosti byl aktuálně dokončen nový Akční plán pro udržitelnou energii a klima pro období do roku 2030, který bude zohledňovat nejen přijaté nebo plánované závazky, ale také výstupy Adaptační strategie na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu.


Pakt starostů a primátorů byl v Evropě zahájen v roce 2008 s cílem spojit místní samosprávy, které se dobrovolně zavázaly ke splnění a překročení cílů Evropské unie v oblasti klimatu a energetiky. Iniciativa nyní sdružuje více než 7.000 místních a regionálních orgánů v 57 zemích.

Mayors Adapt je celoevropská iniciativa v rámci Paktu starostů a primátorů (zahájena 2014), která rozšiřuje činnosti, kterým se již města věnují v rámci Paktu starostů a primátorů, a podněcuje je k uceleným a jednotným krokům v oblasti změny klimatu.