Mateřské a základní školy zřizované městskými obvody statutárního města Ostravy nebo statutárním městem Ostrava mohou předkládat žádosti o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na ozdravný pobyt konaný od 1. listopadu 2024 do 30. dubna 2025 v souladu se Statutem Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší do 25. května 2024 v maximální výši příspěvku 7.500,- Kč na dítě/žáka.

Formulář pro podání žádosti na ozdravné pobyty z Programu 2024-2025

Dokumenty a formuláře jsou k dispozici zde: Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší


Na úřední desce Magistrátu města Ostravy byl vyhlášen dotační program pro poskytnutí dotací školám, které nejsou zřízeny statutárním městem Ostrava.

Vzor smlouvy na poskytnutí účelových neinvestičních dotací na ozdravné pobyty v období od 01. 11. 2024 do 30. 04. 2025

Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z FPDOZO 

K žádosti žadatel dále doloží údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.