Jako typické staré ekologické zátěže lze charakterizovat lokality, ve kterých přetrvává znečištění horninového prostředí – zemin a podzemních vod – způsobené v minulosti úniky škodlivin z primárních zdrojů při výrobě, skladování a dalších manipulacích. Toto znečištění může ohrožovat životní prostředí, ekosystémy a zdraví obyvatel ještě dlouho poté, co byly zdroje odstraněny, a může znamenat omezení způsobů možného využívání lokality.

Bližší informace o kontaminovaných územích v katastru města Ostravy lze najít v databázi SEKM (systém evidence kontaminovaných míst) dostupné na www.sekm.cz.

Kontaminovaná a potencionálně kontaminovaná místa na území města Ostravy

V roce 2010 bylo zpracováno Vyhodnocení a klasifikace kontaminovaných a potencionálně kontaminovaných lokalit na území města Ostravy (závěrečná zpráva ke stažení). Souhrnné formuláře jednotlivých lokalit s rozsahem kontaminace jednotlivých lokalit pro k. ú. Bartovice – Muglinov a Nová Bělá – Zábřeh. Mapa kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území města Ostravy je rovněž k dispozici ke stažení ve formátu PDF: