Systém environmentálního řízení (managementu) dle ISO 14001

V listopadu 2015 rozhodla rada města v návaznosti na implementaci integrovaného managementu města také o zavedení systému environmentálního řízení dle standardu ISO 14001 pro vybraná pracoviště Magistrátu města Ostravy (kromě Městské policie Ostrava a útulku pro psy). V roce 2016 realizoval magistrát projekt „Zavádění systému environmentálního managementu a příprava k certifikaci dle normy ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy“ z dotačního programu Moravskoslezského kraje „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“, ŽPZ/02/2016, dotační titul č. 4. Na základě veřejné zakázky realizovala projekt Zavádění systému environmentálního managementu a příprava k certifikaci dle normy ISO 14001 na Magistrátu města Ostravy společnost CERT Kladno, s.r.o., IČO: 49550721, se sídlem Huťská 229, 272 01  Kladno.

Hlavním cílem zavádění environmentálního řízení bylo zavedení systému trvalého snižování dopadů na životní prostředí při správě budov, autoparku a provozu úřadu. Projekt se zaměřuje nejen na přímé dopady, tj. opatření vedoucí ke snížení spotřeby energií, vody a papíru nebo omezení vzniku havárií s únikem nebezpečných látek, ale také nepřímé dopady, jako systém poskytování veřejných podpor, informování veřejnosti o otázkách životního prostředí, apod. V průběhu realizace projektu byla radou města dne 29. 11. 2016 přijata také Environmentální politika.

Následně byl dle nastavených parametrů provoz Magistrátu města Ostravy řízen dle standardů nastavených standardů. Počátkem roku 2018 poté proběhl úspěšně certifikační audit tohoto systému a Magistrát města Ostravy dne 17. dubna 2018 získal certifikaci platnou na dobu tří let, tj. do 16. dubna 2021. Po recertifikačním auditu jsme byl vystaven nový certifikát dne 30. června 2021 s platností do 16. dubna 2024. Recertifikační audity jsou vždy po tříletém období a tento audit nyní proběhl 29. až 31. května 2024. Systém je v souladu s obdrženou certifikací každoročně kontrolován certifikačním orgánem.

Certifikace

Systém environmentálního managementu byl na vybraných pracovištích Magistrátu města Ostravy zaváděn od konce roku 2015. Po ukončení procesu přípravy byl pak na konci roku 2016 systém zaveden. Po přibližně roce proběhla jeho úspěšná certifikace dle normy ISO 14001, která byla ukončena v dubnu roku 2018.

Při prokázání shody s normou ISO 14001 je vystaven certifikát s tříletou platností, poté je systém každoročně kontrolován certifikačním orgánem.

Certifikát EMS vydaný v roce 2018 s platností do 16. 04. 2021.

Potvrzení platnosti certifikátu EMS 2019

Potvrzení platnosti certifikátu EMS 2020

Certifikát EMS vydaný v roce 2021 s platností do 16. 04. 2024 

Potvrzeni platnosti certifikátu EMS 2022

Potvrzení platnosti certifikátu EMS z roku 2023

Certifikát EMS vydaný v roce 2024 s platností do 16. 04. 2027 

Každoročně je na základě hodnocení výkonnosti posuzována úspěšnost zavedených opatření.

Hodnotící zpráva posuzuje informace z roku 2023 a porovnává je s daty získanými v roce předešlém, pro ucelený přehled sledovaných indikátorů jsou uvedeny údaje od roku 2015. Hodnoceny jsou jednotlivé environmentální indikátory, kterými se následně posuzuje úspěšnost naplňování jednotlivých cílů.

Klíčové environmentální indikátory jsou zaměřené na tyto oblasti:

  • spotřeba elektrické energie (kWh)
  • spotřeba tepla (GJ)
  • spotřeba vody (m3)
  • spotřeba kancelářského materiálu – papír (balík)
  • spotřeba pohonných hmot -PHM vozidel (l)
  • produkce odpadů (t)

Kompletní hodnotící zpráva ke stažení: Aktuální hodnotící zpráva environmentální výkonnosti na Magistrátu města Ostravy za rok 2023

Hodnotící zpráva environmentální výkonnosti na Magistrátu města Ostravy za rok 2024 bude zveřejněna k 31.3.2025.