Informativní materiál pro členy rady města Ostravy ve věci žalobního návrhu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky o zrušení Závazného stanoviska MŽP ze dne 28. 11. 2019 k záměru „CENNZO Ostrava“

V rámci zastupitelstva města konaného dne 11. 12. 2019 byla zastupitelkou městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky podána informace o připravované žalobě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky proti souhlasnému Závaznému stanovisku Ministerstva životního prostředí k záměru „CENNZO Ostrava“ (rozšíření spalovny nebezpečných odpadů společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s.).

Žalobní návrh byl zpracován a podán advokátní kanceláří Jana Zwyrtek Hamplová, která v dané věci zastupuje městský obvod. Kompletní žalobní návrh ze dne 30. 12. 2019, který byl podán u Krajského soudu v Ostravě.

Členům rady města je předkládán informativní materiál o podaném žalobním návrhu městského obvodu, který spočívá v žalobě Ministerstva životního prostředí o zrušení jím vydaného Závazného stanoviska ze dne 28. 11. 2019 pod č.j. MZP/2019/580/1457 dle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů.

Statutární město Ostrava (dále jen „SMO“) opakovaně vyslovuje nesouhlas s rozšířením spalovny nebezpečných odpadů a vítá jakýkoliv aktivní krok, který by mohl danému záměru zabránit. Město podporuje taktéž předmětný krok městského obvodu Mariánské hory a Hulváky, zároveň je ale nutné podotknout, že v rámci následného územního řízení je v souladu se Statutem města přímým účastníkem řízení SMO, nikoliv městský obvod.

Z tohoto důvodu a po konzultaci s odborem legislativním a právním SMO v současné době neuvažuje o samostatné žalobě, ale bude se soustředit na uplatnění svých námitek v souladu se zákonem v rámci územního řízení.

 

Doplnění:

Předmětný záměr „CENNZO Ostrava“ představuje výstavbu a provoz nové linky spalovny nebezpečných odpadů o kapacitě 15 tis. tun v areálu odpadového hospodářství společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s., v Ostravě – Mariánských Horách. Statutární město Ostrava v rámci projednávání záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí vydalo opakovaně záporná stanoviska.

Dne 28. 11. 2019 vydalo MŽP pod č.j. MZP/2019/580/1457 souhlasné stanovisko dle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů, k uvedenému záměru včetně podmínek.


Informativní materiál pro RM konanou dne 7. 1. 2020

Předkladatel:       Mgr. Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora

 Zpracovatel:        Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí