Dne 10. 04. 2018 rada města usnesením č. 08927/RM1418/124 rozhodla o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování „Akčního plánu adaptace na dopady změny klimatu ve městě Ostrava“ (dále jen „akční plán“).

Cílem akčního plánu je určit v krátkodobém horizontu projekty a aktivity, které povedou k naplnění cílů adaptační strategie do roku 2020. Jeho součástí je metodika přípravy akčního plánu, která obsahuje způsob, jakým byly vybrány projekty a jakým způsobem byly aktualizovány a dále je v souladu s přijatou Adaptační strategií statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu členěn do dalších kategorií :

  • Prioritní projekty
  • Strategický cíl 1: Dostatek vody
  • Strategický cíl 2:Příjemné město
  • Strategický cíl 3: Zdravá krajina
  • Strategický cíl 4: Ochrana klimatu
  • Strategický cíl 5: Lidé
  • Inspirativní projektové záměry

Kromě konkrétních projektů obsahuje akční plán také část zaměřená na podpůrné aktivity pro implementaci adaptační strategie a část identifikující bariéry pro implementaci adaptačních opatření.

Rada města usnesením č. 00265/RM1822/5 ze dne 04. 12. 2018 doporučuje zastupitelstvu města schválit Akční plán adaptace na dopady změny klimatu ve městě Ostrava (1 MB) na jeho plánovaném zasedání dne 12. prosince 2018.

Akční plán adaptace na dopady změny klimatu ve městě Ostrava – manažerské shrnutí