Dne 10. 04. 2018 rada města usnesením č. 08927/RM1418/124 rozhodla o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracování „Akčního plánu adaptace na dopady změny klimatu ve městě Ostrava“ (dále jen „akční plán“).

Cílem akčního plánu je určit v krátkodobém horizontu projekty a aktivity, které povedou k naplnění cílů adaptační strategie do roku 2020. Jeho součástí je metodika přípravy akčního plánu, která obsahuje způsob, jakým byly vybrány projekty a jakým způsobem byly aktualizovány a dále je v souladu s přijatou Adaptační strategií statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu členěn do dalších kategorií :

  • Prioritní projekty
  • Strategický cíl 1: Dostatek vody
  • Strategický cíl 2:Příjemné město
  • Strategický cíl 3: Zdravá krajina
  • Strategický cíl 4: Ochrana klimatu
  • Strategický cíl 5: Lidé
  • Inspirativní projektové záměry

Kromě konkrétních projektů obsahuje akční plán také část zaměřená na podpůrné aktivity pro implementaci adaptační strategie a část identifikující bariéry pro implementaci adaptačních opatření.

Ostrava je jedním z prvních měst v České republice, která má zpracovánu Adaptační strategii na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu (dále Adaptační strategie), která navazuje na předchozí mitigační aktivity a projekty (např. účast v Paktu starostů a primátorů, zpracování Akční plán udržitelné energetiky – SEAP/ Akční plán pro udržitelnou energii a klima – SECAP, relevantní aktivity Chytrého města – Smart City). Příprava a realizace Adaptační strategie je jednou z hlavních aktivit Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023 a práce na jejím zpracování byly zahájeny v roce 2016. K řešení byli přizváni odborníci z akademické sféry (Ostravská univerzita v Ostravě) a dalších odborných pracovišť (Akademie věd České republiky, Českého hydrometeorologického ústavu, atd.)