Ministerstvo životního prostředí firmě SUEZ – Využití zdrojů vrátilo k přepracování dokumentaci na vznik její druhé spalovny v Ostravě. Neznamená to, že by se firma SUEZ – Využití zdrojů svého záměru „CENNZO Ostrava“ vzdala. Po odstranění závažných nedostatků v dokumentaci zřejmě celý proces začne nanovo.

„Máme za to, že kapacita současné spalovny nebezpečných odpadů je dostačující pro celý Moravskoslezský kraj. Byli bychom neradi, aby odpady, které se vyprodukují v České republice, byly spalovány u nás. Imisní limity bývají v Ostravě překračovány, město se snaží všemi silami znečištění ovzduší snížit, podporujeme kotlíkové dotace, proto nechceme další zdroj znečištění,“ odmítla rozšíření spalovny za město Ostrava náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. Považuje za nelogické, že další spalovna má vzniknout v Ostravě a ne v místech, které nemají se znečištěným ovzduším problémy.

Podobný postoj zaujali nejen zástupci městských obvodů města, ale také okolních obcí. Všichni zástupci obcí s výstavbou nové spalovny zásadně nesouhlasí. Moravskoslezský kraj nicméně rozhodl, že spalovně dá zelenou pouze v případě, že splní jeho podmínky. Představitelé firmy SUEZ tvrdí, že emisně by byla nová spalovna naprosto bezpečná a její dopad z hlediska ovzduší minimální.

Technicky ředitel SUEZ – Využití zdrojů pro deník Právo uvedl, že přetlak nebezpečných odpadů by mohl vést k nelegálním praktikám při snaze se jich zbavit. Dle podkladů společnosti produkce regionu překračuje současnou kapacitu spalovny o 15 tisíc tun.

Ministerstvo životního prostředí po společnosti SUEZ – Využití zdrojů požaduje úpravu specifikace druhů odpadů, zejména těch zdravotnických, a jejich množství, které by nová spalovna likvidovala. Více zde: MŽP_vrácení dokumentace vlivů záměru CENNZO Ostrava k dopracování

„Je potřeba doplnit územní původ těchto odpadů a tyto údaje uvést i pro stávající zařízení a pro výsledný stav po realizaci záměru,“ píše ministerstvo životního prostředí v rozhodnutí. Celkem jsou připomínky shrnuty v osmi bodech. Týkají se mimo jiné i dodržování emisních limitů, intenzity dopravy či vlivu na zdraví obyvatel Ostravy. SUEZ má na doplnění dokumentace tři roky.

Pokud ji nedoplní a znovu ministerstvu nepředloží, podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí celý proces skončí. Původně chtěla firma spalovnu stavět v letech 2021 až 2022.


Fotografie: Lukáš Kaboň

Zdroj informací:

Anopres: https://monitoring.anopress.cz/orig/MyOrig?h=65163989

Další spalovna v Ostravě zatím nebude, Právo, Denisa Doležalová, strana: 011 rubrika: Severní Morava a Slezsko [Ostrava], 14.03.2019