Město je členem konsorcia řešitelů mezinárodního projektu POTEnT

Cílem projektu POTEnT: „Public Organisations Transform Energy Transition“, spolufinancovaného v rámci mezinárodního programu meziregionální spolupráce INTERREG Europe je podpořit rozvoj opatření a mechanismů pro rychlejší snižování emisí uhlíku prostřednictvím kvalitních energetických služeb poskytovaných místními a regionálními orgány nebo subjekty.

Mezi hlavní projektové aktivity patří:

  • analýza strategií partnerů, v případě Ostravy se jedná o Akční plán udržitelné energetiky, účelem je doplnění o osvědčené postupy z partnerských měst,
  • řešení a rozpracování možnosti zřízení veřejného subjektu nebo organizační struktury pro poskytování energetických služeb tzv. ESCO a případně hledání nástrojů pro jejich další rozvoj a zlepšování vč. zvyšování jejich podílů na trhu;
  • podpora a plánování investic do nízkouhlíkových projektů a identifikovat možnosti posílení místní rozhodovací pravomoci a komunity.

Vedoucím partnerem a konsorcia řešitelů projektu je Agentura pro energetiku a klima Jižní Bretaně, FR (ALOEN – Energy and climate local agency of South Brittany) a dalšími projektovými partnery vedle Ostravy jsou: město Parma (Itálie); město Pamplona, (Španělsko); město Milton Keynes (Spojené království); energetická agentura Southeast Sweden (Energy Agency for Southeast Sweden), (Švésko); regionální energetická agentura města Tartu (Tartu Regional Energy Agency), (Estonsko); městská agentura pro poskytování služeb města Ettlingen (Ettlingen Municipal Services Agency) (Německo). Přidruženým partnerem projektu je vzdělávací instituce Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics BV, (Nizozemí).

Čeho chce Ostrava v rámci řešení projektu „POTEnT“ dosáhnout?

  1. Zlepšení systému energetického managementu města pro služby přicházející v příštím desetiletí.
  2. Zvýšit vliv místních orgánů na místní trh s energií a splnit cíle SECAP při snižování produkce skleníkových emisí.
  3. Zřídit novou organizační strukturu nebo mechanismus pro podporu strategického využití vlastních zdrojů energie v případech, kdy trh nebo právní rámec není schopen zajistit racionální a efektivní využívání energie.
  4. Systematické využívání a integrace / demonstrace / pilotování obnovitelných zdrojů, nástroje řízení reakce na poptávku, sekundární zdroje energie nebo systémy nosičů energie a jejich integrace do městské energetiky.
  5. Zahájit diskusi o potenciálních a rozvojových nástrojích pro podporu „komunitní energetiky“, PPP projektů nebo nových modelů spolupráce mezi městem a soukromým (veřejně-regionálním) sektorem.