Nový Strategický plán rozvoje města Ostravy na léta 2017 – 2023 byl zpracován ve spolupráci se všemi dotčenými stranami na území města a vize rozvoje města tak byla připravena na základě řady diskusí předních ostravských odborníků. Součástí vize města, určující jeho směrování, se staly také vize „přiblížení města blíže přírodě“ a „kultivovat město pro život všech generací“. Tyto vize byly zapracovány mezi sedm cílů Strategického plánu rozvíjejících pilíř „Zdravé město“ a jsou úzce provázány se systémem hodnocení měst v rámci kandidatury města na titul Evropského zeleného města.

Strategický cíl 7
Přiblížit město přírodě

Ostrava musí dosáhnout výrazného pokroku ve zlepšení všech složek životního prostředí, zejména pak v oblasti kvality ovzduší a likvidace stávajících ekologických zátěží. Výzvu představuje klimatická změna, na níž musí město adekvátně reagovat.

Indikátory:

 • Výrazný pokrok ve sledovaných oblastech v rámci kandidatury města na titul Evropské zelené město
 • Rozšíření plochy revitalizované zeleně
 • Zavedení energetického a environmentálního managementu na Magistrátu města Ostravy
Strategický cíl 6
Kultivovat město pro život všech generací Ostrava bude mj. postupně regenerovat brownfieldy a nabízet kvalitní veřejný prostor. Začne více využívat zelené plochy ve městě a pečovat o ně, a omezí negativní vlivy automobilové dopravy.

Zapojení veřejnosti

Celý rok trvající proces přípravy Strategického plánu s názvem fajnOVA, který představuje platformu pro spolupráci na rozvoji města, byl široce komunikován s veřejností. Do pracovních skupin byli přizváni odborníci magistrátu, zástupci neziskových organizací a další experti a v rámci přípravy Strategického plánu byly shromažďovány náměty, poskytnuté prostřednictvím internetové aplikace obyvateli města (6 800 zapojených obyvatel). Náměty byly využity nejen v rámci zpracování strategického plánu, ale byly dále poskytnuty formou otevřených dat (Open data Ostrava) veřejnosti k vlastnímu využití, např. při přípravě iniciativ a projektů. K úrovni kvality životního prostředí měli obyvatelé města příležitost se vyjádřit také v rámci 4 veřejných diskusí s primátorem a zástupci největších městských obvodů. Uskutečnila se také dvě významná setkání odborné veřejnosti, která přinesla konkrétní návrhy na zlepšení stavu životního prostředí ve městě.

Město s dobrou praxí

Proces komunikace přípravy Strategického plánu byl také součástí hodnocení ve výzvě Sítě evropské mezinárodní spolupráce mezi městy URBACT, ve které město Ostrava získalo ocenění „Město s dobrou praxí“ za zapojování obyvatel do strategického plánování. Titul Ostravě umožňuje stát se od roku 2018 součástí další sítě měst URBACT.

Strategický plán a adaptace na změny klimatu

Na potřebu adaptace města na změny klimatu reaguje také Strategický plán. Nezbytnost adaptace na změnu klimatu je součástí strategického cíle č. 7 – Přiblížit město přírodě, který zakládá požadavek reagovat na očekávanou klimatickou změnu a zpracovat odpovídající adaptační strategii. Tato strategie již byla statutárním městem Ostrava zpracována – Adaptační strategie na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu. Rovněž pro tuto strategii bude zpracován příslušný akční plán.

Strategický plán a revitalizace zeleně

Jak již bylo uvedeno v úvodu, jedním z hlavních cílů Strategického plánu je „Přiblížit město přírodě“, což zahrnuje mimo jiné požadavek na rozšíření plochy revitalizované zeleně (min. 80 ha parků a městské zeleně v Ostravě do roku 2023).

Další změny do roku 2023 by podle Strategického plánu měly pro organismus města znamenat:

 • Kultivované městské parky a zelené plochy pro volnočasové, sportovní a rekreační využití.
 • Město lépe připravené na klimatickou změnu prostřednictvím realizovaných zásahů ve veřejném prostoru, většího množství vodních prvků ve městě a prvků podporujících biodiverzitu.
 • Nárůst rozlohy funkčních ploch a ploch funkční, kvalitní a udržované zeleně.
 • Regenerované brownfieldy a postindustriální plochy, vč. využití dočasných zásahů, a významný posun v procesu likvidace starých ekologických zátěží.

Významnou roli v plánování zelených ploch přináší požadavky aktuálně zpracované Adaptační strategie na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu, která rozpracovává cíle v detailech a podle zranitelnosti jednotlivých částí města.

Strategický plán a ekoinovace

Jedním z pěti prioritních témat Strategického plánu města Ostravy 2017-2023 jsou „Úspory“. Toto téma je zaměřeno na podporu projektů pro zavádění inteligentního měření budov, modernizaci budov pro využívání obnovitelných zdrojů energie, zavádění sensorického měření kvality ovzduší v síti internetu věcí, podporu oběhové ekonomiky a chytrého odpadového hospodářství a environmentální vzdělávání. V rámci partnerství s Moravskoslezským krajem byla v roce 2017 v uvedeném tématu podpořena veřejná soutěž pro vyhledávání eko-inovací v oblasti úspor. Dva z vítězných projektů mají v roce 2018 aplikovat navržená řešení v oblasti zero waste management a v oblasti monitoringu ovzduší.

Strategický plán a doprava

Na rozvoj udržitelné mobility je zaměřena také priorita C (Zdravé město) Strategického plánu, konkrétně Strategický cíl 6 – Kultivovat prostředí pro život všech generací. V rámci tohoto bodu byly stanoveny měřitelné ukazatele úspěchu plnění Strategického plánu v oblasti mobility:

 1. Do roku 2025 bude v Ostravě součástí městské hromadné dopravy (18. ukazatel) minimálně 60 % bezemisních vozidel (nyní 54 %) a minimálně 35 % nízkoemisních vozidel EURO 6 (nyní 17 %), celkově tedy 95% bezemisních nebo nízkoemisních vozidel (nyní 71%).
 2. Dále budou v alespoň 50 % vozidel MHD instalovány kamerové systémy (nyní 12 %).
 3. Podíl bezbariérových vozidel stoupne z nynějších 67 % na 90 %.
 4. Nárůst počtu vytvořených P+R parkovacích míst (19. ukazatel). V Ostravě je plánována v současné době výstavba čtyř dalších P+R parkovišť (u nákupního centra Globus v Porubě, lokalita Černý potok v Přívoze, v blízkosti Místecké ulice u Dolní oblasti Vítkovice a parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava). Na těchto P+R parkovištích je plánována výstavba 500 parkovacích míst do roku 2030, z toho výstavbu alespoň 200 parkovacích míst do roku 2023.
 5. Udržení podílu hromadné dopravy na dělbě přepravní práce na úrovni blízké roku 2014.
 6. Ztrojnásobení podílu cyklistické dopravy v Ostravě na dělbě přepravní práce do roku 2025.
 7. Snížení počtu úmrtí v dopravě do roku 2050 na hodnoty blízké 0, redukce počtu úmrtí na polovinu do roku 2020 (vzhledem k roku 2010).
 8. Dopravní podnik Ostrava ukončí do roku 2020 provoz dieselových autobusů. Současná flotila 105 autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) bude doplněna elektrobusy a trolejbusy s alternativním pohonem na baterie (tzv. parciální trolejbusy).

Všechny významné cíle a plány města v oblasti udržitelné dopravy jsou rozpracovány v Integrovaném plánu mobility Ostrava.

Strategické plány městských obvodů

Jeden z největších městských obvodů Ostrava-Poruba (66,3 tisíc obyvatel) zahájil v roce 2017 zpracování vlastního strategického plánu, v jehož rámci se zavázal k 11 veřejným projednáváním, včetně uplatnění již vzniklé Koncepce pro zkvalitnění veřejného prostranství, to vše ve spojení s participativním rozpočtem. Důležitým cílem strategického plánu je naplnění kritérií Místní agendy 21 (MA21), na jejímž rozvoji se městský obvod Poruba (v rámci města pilotně) podílí, a které by mělo v důsledku posunout obvod do kategorie „C“ MA21. V rámci činností v působnosti městského obvodu Poruba je do jeho rozvoje nadstandardně zapojována veřejnost (setkávání s veřejností, kulaté stoly, informace o udržitelném rozvoji, atd.). Zpracování Strategického plánu bylo harmonizováno s dalšími aktivitami MA21, jako jsou osvětové akce, kampaně, propojení s veřejným fórem, aj. Pro posílení spolupráce s veřejností byl zpracován Plán komunikace a participace.