Aktuálně je měření kvality ovzduší sledováno na deseti imisních monitorovacích stanicích. Veškerá data z měření Zdravotního ústavu Ostrava a ČHMÚ slouží nejen k informování občanů o průběžném stavu ovzduší i o mimořádných událostech, ale také jako klíčový podklad pro strategické dokumenty Ministerstva životního prostředí.

Statutární město Ostrava na základě stávající veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace i nadále financuje provoz pěti imisních monitorovacích stanic Radvanice ZÚ, Radvanice OZO, Mariánské Hory, Poruba DD a Hrušov. Dotaci Zdravotní ústav používá k zajišťování měření, správě a vizualizaci dat, k odborným konzultacím, ke zpracování podkladů a výsledků měření a zhodnocení možných původců znečištění ovzduší včetně stanovení zdravotních rizik pro obyvatele. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě je přitom v České republice jedinou organizací, která má ze zákona oprávnění k vyšetřování, měření složek životního prostředí, monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních podmínek, k přípravě podkladů pro vyhodnocení a řízení zdravotních rizik.

Přehled imisních monitorovacích stanic na území města Ostravy

Správce lokality Název Umístění Typ stanice / typ zóny / charakteristika zóny
ČHMÚ Ostrava-Českobratrská (hot spot) ul. Českobratrská dopravní / městská / obchodní a obytná
ČHMÚ Ostrava-Fifejdy ul. Gen. Janouška pozaďová / městská / obytná
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě* Ostrava-Mariánské Hory ul. Zelená 73a průmyslová / městská / průmyslová a obytná
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě* Ostrava-Poruba DD dopravní / městská / obytná
ČHMÚ Ostrava-Poruba (ČHMÚ) ul. K Myslivně 3 pozaďová / předměstská / obytná
ČHMÚ Ostrava-Přívoz ul. Na Mlýnici průmyslová / městská / průmyslová a obytná
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě* Ostrava-Radvanice ZÚ ul. Nad Obcí 2859/1 průmyslová / předměstská / průmyslová a obytná
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě* Ostrava Radvanice OZO ul. Poláškova pozaďová / předměstská / obytná
ČHMÚ Ostrava Zábřeh ul. Pavlovova pozaďová / městská / obytná
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě* Ostrava – Hrušov ul. Stará cesta pozaďová / průmyslová / obytná

Aktuální údaje z pěti stacionárních měřících stanic, které s podporou města provozuje Zdravotní ústav Ostrava, lze sledovat na webových stránkách www.zdravaova.cz nebo v mobilní aplikaci SmogAlarm. Na webu zdravaova.cz jsou zveřejňovány také informace z pěti měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Měřící body obou provozovatelů se svým umístěním vhodně doplňují.

Užitečným nástrojem pro monitoring ovzduší v Ostravě je speciální měřicí vůz. Jeho výhodou je zejména snadný pohyb v terénu. Díky tomu je možné operativně posoudit vliv lokálních topenišť, z průmyslu nebo vliv dopravy a také plošně mapovat konkrétní lokality včetně oblastí s ekologickými zátěžemi. Může také poskytnout okamžitou informaci o haváriích. Údaje z měřicího vozu se zobrazují na zdravaova.cz, když je vůz v akci podle harmonogramu, či na vyžádání.