Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu

Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu (dále jen „Adaptační strategie“) byla zpracována v návaznosti na Strategický plán rozvoje statutárního města Ostravy 2017 – 2023.

Součástí Adaptační strategie je:

  • provedení predikce vývoje jednotlivých klimatických charakteristik ve městě
  • určení hlavních rizik a problémů vyplývajících ze změn klimatu
  • určení nejproblematičtějších lokalit a skupin obyvatel
  • návrh soustavy adaptačních opatření, která budou řešit hlavní rizika
  • vytvoření katalogu typových projektů
  • vytvoření zásobníku pilotních projektů k realizaci

Akční plán adaptační strategie

V roce 2018 nechalo statutární město Ostrava zpracovat Akční plán adaptace na změnu klimatu ve městě Ostrava.