Odvaly a skládky průmyslových odpadů

6.Říjen.2017

Odvaly důlních hlušin Odvaly karbonské důlní hlušiny jsou pozůstatek dlouhodobého dolování černého uhlí. Obecně jsou odvaly vnímány jako negativní estetický prvek vyčleňující se z okolního… Číst dále… »

Odkaliště

6.Říjen.2017

Na území města se nachází několik již nepoužívaných odkališť pro ukládání kalů z úpraven uhlí společnosti OKD. Některá z odkališť tohoto druhu jsou na uhelných… Číst dále… »

Míra využití odpadu 2010-2016

6.Říjen.2017

Využití odpadů zahrnuje řadu procesů, které ve svém důsledku představují přínos z použitého odpadu. Využití zahrnuje opakované použití, recyklaci, energetické využití (spalování odpadu a zužitkování získaného tepla) a organickou… Číst dále… »

Produkce komunálního odpadu 2010-2016

6.Říjen.2017

Množství komunálního odpadu produkovaného občany města každoročně roste. I přesto lze pozorovat pozitivní změny v chování jeho obyvatel v otázce ochrany životního prostředí v Ostravě…. Číst dále… »

Ochrana před povodněmi

6.Říjen.2017

Ochrana před povodněmi je stěžejní vodohospodářský problém nejen na území města, ale spadá do širšího kontextu vodohospodářské politiky státu. Možnosti, jak řešit ochranu území podél… Číst dále… »

Vodní nádrže

6.Říjen.2017

Vodní nádrže na území Ostravy jsou umělé – jedná se zejména o rybníky, které jsou využívány například pro chov ryb a jsou obhospodařovány Českým rybářským… Číst dále… »

Kmenové stoky a sběrače

6.Říjen.2017

Kmenové stoky tvoří sběrače A, A I a A II odvádějící odpadní vody z Moravské Ostravy a Přívozu, sběrač B a B II pro odpadní… Číst dále… »

Stoková síť v Ostravě

6.Říjen.2017

Ostrava je odkanalizována kanalizací pro veřejnou potřebu a v okrajových a částečně i vnitřních částech města pak bezodtokovými systémy s žumpami nebo domovními čistírnami odpadních… Číst dále… »

Kružberský vodovodní přivaděč

6.Říjen.2017

Kružberský vodovodní přiváděč, takzvaná III. větev Kružberského skupinového vodovodu, je součástí Ostravského oblastního vodovodu. Jeho správcem je společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SMVAK). K… Číst dále… »

Zásobování pitnou vodou

6.Říjen.2017

Zásobování pitnou vodouVodovodní síť pro veřejnou potřebu v Ostravě provozuje společnost Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. (OVAK). Síť zahrnuje 1 042 kilometrů potrubí vodovodních řadů,… Číst dále… »