Problematika metanu

15. září 2020

Pod pokryvnými horninovými útvary se na většině území města i v jeho širším okolí nachází výhradní ložisko černého uhlí, pro jehož ochranu bylo v minulosti… Číst dále… »

Brownfields

5. června 2020

Brownfields lze definovat jako opuštěná území, která jsou postižena jejich předchozím využíváním. Převážně se jedná o lokality, na kterých se nacházejí rozpadající se obytné budovy,… Číst dále… »

Členění půd

20. května 2020

Půda je jeden z našich nejvýznamnějších přírodních zdrojů. Zemědělská půda – respektive zemědělsky využívaná půda – je část povrchu země, která je využívána v zemědělství… Číst dále… »

Zeleň

2. března 2020

Pojem ZELEŇ bývá nejčastěji skloňován s přívlastky veřejná či městská. Veřejnou zelení se rozumí především veřejně přístupná zeleň, neohraničená překážkami, a to zejména parky a parkově… Číst dále… »

Laguny Ostramo

10. ledna 2020

Jednou z velkých starých ekologických zátěží v Ostravě jsou laguny po bývalém státním podniku Ostramo. Jedná se zároveň o jednu z největších ekologických zátěží na… Číst dále… »

Sanace lagun a koncentrace oxidu siřičitého

10. prosince 2018

Český hydrometeorologický ústav informoval 10. prosince na svém facebookovém profilu, že v průběhu sanace ostravských lagun v areálu bývalé chemičky Ostramo se od konce roku 2017 vyskytuje nepříjemný… Číst dále… »

Ostrava požaduje dodržení termínu likvidace kalů z lagun

30. listopadu 2018

Sanace ostravských lagun v areálu bývalé chemičky Ostramo se opožďuje. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství měla do 20. prosince letošního roku zavápnit, odtěžit a odvézt všechny… Číst dále… »

Zelené městské plochy – Územní systém ekologické stability

10. listopadu 2017

Pro rozvoj Zelených městských ploch (Green Urban Areas) je využíván Plán rozvoje územních systémů ekologické stability, který obsahuje biocentra, propojené biokoridory. V minulém období byla na… Číst dále… »

Výsadba zeleně

8. listopadu 2017

Vzhledem k rozloze zeleně na obyvatele patří Ostrava na špici nejzelenějších měst v České republice. Vedení města Ostravy řešilo negativní dopady znečištění ovzduší a potřebu zlepšení… Číst dále… »

Odvaly a skládky průmyslových odpadů

6. října 2017

Odvaly důlních hlušin Odvaly karbonské důlní hlušiny jsou pozůstatek dlouhodobého dolování černého uhlí. Obecně jsou odvaly vnímány jako negativní estetický prvek vyčleňující se z okolního… Číst dále… »