Český hydrometeorologický ústav informoval 10. prosince na svém facebookovém profilu, že v průběhu sanace ostravských lagun v areálu bývalé chemičky Ostramo se od konce roku 2017 vyskytuje nepříjemný zápach a vysoké krátkodobé koncentrace některých škodlivin v ovzduší, především oxidu siřičitého. Během prací také došlo několikrát k překročení hodnoty hodinového i denního limitu pro tuto škodlivinu, které bylo zaznamenáno na měřících monitorovacích stanicích v lokalitě Fifejdy a Přívoz.

Graf: Průběh hodinových koncentrací oxidu siřičitého na vybraných stanicích v Ostravě, listopad 2017 – říjen 2018 (Zdroj: Český hydrometeorologický ústav)

Kaly z ostravských lagun by měly být vytěženy a odvezeny z Ostravy do konce roku 2018, čímž by se Ostrava dočkala vyřešení dlouhodobého závažného ekologického problému, který významně omezoval rozvoj města a přispíval ke společensky negativnímu vnímání celého regionu, uvádí se dále na profilu Českého hydrometeorologického ústavu.

Nicméně společnost AVE CZ odpadové hospodářství nyní požaduje dodatek ke smlouvě ohledně likvidace kalů s tím, že upravené a zavápněné kaly chce u lagun deponovat až do prosince roku 2020. Město Ostrava s prodloužením termínu sanace lagun Ostramo nesouhlasí a považuje ho za neopodstatněné. Nedodržení termínu se netýká jen odvozu již zpracovaných kalů. Firma AVE CZ odpadové hospodářství zatím nezpracovala 13 tisíc tun méně znečištěných kalů, tzv. hlinky.

Zdravotní rizika vyplývající z expozice oxidu siřičitému

Oxid siřičitý je bezbarvý plyn, dobře rozpustný ve vodě. Nejvýznamnější cestou expozice člověka oxidu siřičitému je inhalace. V důsledku dobré rozpustnosti ve vodě je oxid siřičitý efektivně absorbován sliznicemi dutiny nosní a horních dýchacích cest (85-99 %). Hlavním toxickým účinkem je účinek dráždivý, který se projevuje v místě absorpce. Při biotransformaci oxidu siřičitého nedochází ke vzniku toxických metabolitů, ale způsobuje klinické změny spojené s bronchospasmy u astmatiků. Komplexní informaci k výskytu zvýšených a vysokých koncentrací oxidu siřičitého naměřených na monitorovacích stanicích Ostrava-Přívoz a Ostrava-Fifejdy Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje z roku 2011 na možná zdravotní rizika spojená s tímto výskytem i v souvislosti s přítomností zápachu a dalších znečišťujících látek v ovzduší najdete zde: Upozornění Krajské hygienické stanice na aktuální zdravotní rizika vyšších koncentrací oxidu siřičitého

K únikům oxidu siřičitého a pachových látek docházelo při sanaci lagun již v první fázi sanace (v roce 2011). Tehdejší vedení města se touto problematikou intenzivně zabývalo, a to již před výskytem velmi vysokých koncentrací oxidu siřičitého v září 2011. K problematice pachových látek se také vyjadřoval Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Níže uvádíme výňatek z tohoto dokumentu, který je k dispozici zde: Informace Zdravotního ústavu pro občany k úniku oxidů síry do ovzduší

Pachové látky z lagun Ostramo

Pachy pocházející z lagun Ostramo jsou vícesložkovou směsí těkavých organických látek a sloučenin síry (oxid siřičitý, sirovodík, merkaptany atd.). V konkrétních epizodách dominuje oxid siřičitý, který je poté nutno hodnotit jako chemické individuum.

Charakter zápachu z lagun může být proto od olejnatého, dehtového až po sirný. Působení celé směsi při nízkých koncentracích na zdraví je složité, v případě, že převládne některá konkrétní látka, je nutné posouzení vzhledem k limitům, resp. určení zdravotního rizika. V každém případě jsou však pachové látky z lagun významným stresovým faktorem a snižují životní pohodu.

K šíření pachových látek v současnosti přispívá i počasí s velkými teplotními změnami den/ noc (až 200°C). Zároveň v noci klesá rychlost větru až k bezvětří a emitované látky se tak hromadí. Pak se mohou přesunout ve vysoké koncentraci ve směru větru.

Problematika obtěžování pachovými látkami je tedy velmi komplikovaná. Prakticky vždy se jedná o směs látek, která se chová jinak než jednotlivé chemické látky. Jednotlivé složky směsi se kombinují a výsledek není možné předpokládat. Vnímání pachových látek má pak výrazně hédonický charakter a každý jedinec je jinak vnímavý. 50 pachových jednotek – OUe/m3 může vnímat jeden člověk jako nesnesitelný zápach a druhý jako přijatelný. Rovněž 50 OUe/m3 pocházejících z lagun se nedá srovnat s 50 OUe/m3 pocházejících z čokoládovny. Zdravotní rizika z pachových látek jsou vnímána spíše jako stresový faktor. Přímý dopad na zdraví nebyl prokázán. Konkrétní látka může být vnímána intenzivně, ale její účinek na zdraví nemusí být významný (nízký čichový práh např. sirovodík).


Zdroje informací: