Na potřebu adaptace města na změny klimatu zareagoval nový Strategický plán rozvoje města Ostravy 2017-2023, zpracovaný v roce 2016. Ostrava je také jedním z prvních měst v České republice, která má zpracovánu Adaptační strategii na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu.

Další informace

Adaptační strategie na změnu klimatu

Klíčový dokument představující dlouhodobou strategii pro zvýšení odolnosti vůči negativním dopadům a rizikům změny klimatu na místní úrovni. Ostrava je jedním z 8 mezi všemi 605 městy v ČR, které v současné době zpracovávají danou strategii.

Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima (SECAP)

Další významný dokument. Navrhuje projekty, jejichž cílem je snížení spotřeby energie při současném zohlednění možností adaptačních opatření na změnu klimatu.

Produkce oxidu uhličitého

Závazek města ve snížení produkce CO2 v letech 2000-2020.

Produkce oxidu uhličitého

Produkce CO2 na 1 obyvatele v t/rok (2010). Ostrava dosahuje nižších hodnot než je průměr jiných kandidátských měst na European Green Capital 2019.

 

Úspory energií ve veřejných budovách

Ostrava realizuje projekty rekonstrukcí a revitalizací jednotlivých budov v majetku města. Jejich hlavním cílem je zlepšení technického stavu budov a především snížení jejich energetické náročnosti.

Úspory energií ve veřejných budovách

Snížení spotřeby energie za rok, díky realizaci projektů, obsahující energetický audit i projektům s odhadovanou úsporou energie. Období 2014-2015.

Úspory energií ve veřejných budovách

Snížení emisí CO2 za rok. Realizace projektů/opatření na úsporu energie v období 2014-2015 s sebou přineslo i výrazné snížení produkce CO2.

Ekologizace lokálních topenišť

Úspora energie za rok, díky výměně 226 kotlů v domácnostech na území města. Výměny probíhaly v období 2014-2015 a byly financovány z dotačního programu i za přispění města.

Ekologizace lokálních topenišť

Snížení emisí CO2  za rok, díky výměně 226 kotlů v domácnostech na území města. Výměny probíhaly v období 2014-2015 a byly financovány z dotačního programu i za přispění města.

Projekty

  • Využití biomasy v Zoo Ostrava
  • Pocitová mapa horka
  • Chytře osazená okna
  • Resolve
  • Evropský klimatický servis
Místo
Zoo Ostrava
Adresa
Michálkovická 19
Ostrava-Slezská Ostrava
www
Previous Next

Využití biomasy v Zoo Ostrava

Biomasa jako alternativa v energetickém systému Zoo Ostrava

V zájmu snižování spotřeby energií a emisí CO2 přistoupila Zoo Ostrava k vybudování kotelny na dřevní hmotu (štěpku) v rámci výstavby dendrologického komplexu. Areál Zoo je rozsáhlý a je tedy permanentním zdrojem dřevní hmoty. Zoo je vybavena technickými prostředky na zpracování dřevní hmoty a manipulací s ní (Štěpkovač, nakladač, traktor).

 

Pocitová mapa horka

Do tvorby Adaptační strategie na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu byla zapojena i veřejnost. Kromě průběžného informování o projektu formou tiskových zpráv byla zpracována také tzv. „Pocitová mapa horka“. Občané se pomocí ní mohli vyjádřit v první polovině srpna 2017, a to prostřednictvím webové stránky fajnova.cz – tj. na obdobné platformě, na jaké byly zpracovány názory občanů v rámci zpracování strategického plánu města Ostravy.

Místo
VŠB-TU Ostrava
Adresa
17. listopadu 15/2172
Ostrava-Poruba
www
Previous Next

Chytře osazená okna

Měnili Vám doma okna? Možná jste se zamysleli nad tím, jestli neexistuje jiná možnost než zabudovat nová okna do stejné pozice, v jaké byly původní rámy. Nikdo z nás již není zvědavý na orosená skla a nadměrnou vlhkost v okolí rámu. Pokud byste jako uživatelé navíc ocenili pohodlný široký parapet, větší zorný úhel a více světla v místnosti, mohlo by vás oslovit naše řešení.

V současné době je jednou z nejčastěji požadovaných stavebních úprav budov jejich zateplení. Důvodem jsou rostoucí náklady na vytápění a důsledkem zvyšování cen stoupá zájem o dodatečnou izolaci (případně zateplení budovy již při výstavbě) jak rodinných, tak obytných domů. Naše vývojová dílna má se zateplováním budov dlouholeté zkušenosti a díky různým testům jsme přišli na chytrý způsob osazení oken, který má ekonomické, tepelně-technické, estetické a hlavně uživatelské výhody.

Při použití silných izolací se okna jeví jako příliš zahloubená v obvodovém plášti. Cílem je tedy dostat okno co nejblíže exteriéru a zarovnat jej s rovinou vnějšího líce nosné konstrukce stěny. Následné vnější zateplování je při této pozici okna snazší a rychlejší a navíc docílíme lepších tepelně izolačních parametrů.

Dalším naším zlepšovákem je tzv. zkosení, či lépe řečeno rozevření svislých stěn kolem oken. Podobně se stavěly otvory do kamenných stěn středověkých hradů, aby do nich proudilo více slunečního svitu. Metoda úpravy oken „zešikmené ostění“ uspoří materiál, poskytuje větší výhled ven a z exteriéru vypadá zajímavě. Testy prokázaly, že zkosení se kupodivu nepodílí na zhoršení izolačních vlastností v kritickém okolí okna. Základní podmínkou zůstává pečlivé překrytí co největší plochy okenního rámu tepelným izolantem.

Řešení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v oblasti oken jsou předmětem průmyslového vlastnictví. Jejich zavedení do běžné stavební praxe je dlouhodobější proces. Do budoucna je reálný předpoklad jejich plošného využívání při výměně oken a zateplování domů.

Produkty jsou z vývojové dílny Pavla Oravce a Marka Jaška z Fakulty stavební VŠB-Technické univerzity Ostrava.


Partnerem projektu Zlepši si techniku je statutární město Ostrava.

Místo
Ostrava, Opava, Žilina, Opole, Rybník a regiony Moravskoslezský kraj, Žilinský kraj, Opolské vojvodství a Slezské vojvodství
www
Previous Next

Resolve

Ostrava se zapojila do projektu „RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb“. Nositelem projektu je Moravskoslezský kraj, do projektu je rovněž zapojeno Statutární město Opava. Spolufinancování je zajištěno prostřednictvím operačního programu INTERREG EUROPE.

Projekt je mezinárodní za účasti partnerů osmi států, včetně Moravskoslezského kraje. Mezi partnery jsou zástupci akademické sféry (Erasmus University Rotterdam), dále města a regiony  Roermond (Nizozemsko), Reggio Emilia (Itálie), Manchester (Anglie), Maribor (Slovinsko), Växjö (Švédsko), Almada (Portugalsko) a Varšava (Polsko).

Cílem projektu RESOLVE je výměna zkušeností v prostředí udržitelné dopravy v jednotlivých městech, která přispěje k omezení individuální automobilové dopravy, a tím ke snížení emisí a zlepšení ovzduší ve městech. Udržitelnost v dopravě je v rámci projektu myšlena v souvislosti s cestami občanů za nákupy a dopravou samotného zboží do obchodů. Projekt do jisté míry generuje impuls, jak pro veřejnou správu, tak pro občany a podnikatele, k  přechodu na udržitelnou nízkouhlíkovou mobilitu přepravy osob i zboží (zlepšení infrastrukturní napojení obchodů na síť cyklostezek, lepší dostupnost MHD, zlepšení logistiky dopravy zboží do obchodů).

Výstupem projektu je tvorba akčního plánu, který pomůže omezit emise CO2 vytvořené dopravou za obchodem a službami v centrech měst a také podpoří udržitelná pracovní místa a růst v místní ekonomice služeb.

Projekt zohledňuje místní specifika jednotlivých měst, v prostředí města Ostravy si klade za cíl podpořit rozvoj centra, rozvoj maloobchodu v centru a celkově přispět ke zlepšení dostupnosti městského centra, potažmo maloobchodu, formou nízkouhlíkové dopravy.

Další informace: www.interregeurope.eu

Evropský klimatický servis

The Pan-European Urban Climate Service

Město Ostrava je zapojeno do řešení projektu v rámci programu Horizon 2020 “The Pan-European Urban Climate Service”, jehož cílem je využití nejlepších vědecky dostupných údajů o klimatických podmínkách v takové podobě, která bude srozumitelná a použitelná pro územní plánování a pomůže tak koncovým uživatelům (veřejným i soukromým subjektům) lépe řešit důsledky změny klimatu v místním měřítku. Do řešení projektu je celkem zapojeno 14 partnerů z 6 evropských zemí. Pro město Ostravu je tento projekt zajímavý – kromě posílení partnerské spolupráce – zejména z hlediska využívání matematického modelu vývoje teplot ve městě a dále jako základ pro nastavení monitoringu ukazatelů dopadů změny klimatu ve městě.

Tematické články

| 10. září 2018

Město se připravuje na klimatické změny

Číst ...
| 10. srpna 2018

Rozdělávání ohně si rozmyslete, hrozí riziko vzniku požáru!

Číst ...
| 27. června 2018

OVAK zavádí Hydropuls, inovativní čištění studní

Číst ...
| 12. června 2018

Voda: živel potřebný i nevyzpytatelný

Číst ...