Mezinárodní konference Adaptace měst na změnu klimatu

Statutární město Ostrava pořádá dne 10. září 2018 Mezinárodní konferenci Adaptace měst na změnu klimatu za účasti ministra životního prostředí Richarda Brabce, primátora Ostravy Tomáše Macury a náměstkyně primátora Kateřiny Šebestové.

O konferenci

Klimatické změny nesou významné ekologické, ekonomické, ale i společenské důsledky. Adaptace na jejich dopady tak sehrává velmi důležitou roli při budování moderní tváře každého odpovědného města. Adaptace měst na změnu klimatu představuje konkrétní realizovaná opatření, která pomohou včas a bezpečně přizpůsobit se očekávaným změnám počasí, vlnám horka a dalším negativním důsledkům globálních klimatických změn. Je proto nezbytné, aby vytvořené adaptační strategie byly výsledkem dlouhodobého a efektivního plánování za využití nejmodernějších technologií a osvědčených příkladů z praxe.

Tato konference si klade za cíl seznámit účastníky se strategickými postupy  aplikovatelnými pro zastavěná území, náměstí, ulice i domy ve městě, které musí  čelit zvyšujícím se teplotám, rizikům přívalových dešťů nebo nedostatkům zdrojů pitné a užitkové vody.

Česká republika má pro řešení změny klimatu zpracovaný dokument „Adaptační strategie ČR“, na který se město Ostrava rozhodlo navázat a jako jedno z prvních měst zpracovalo vlastní strategii. I když výchozí pozice Ostravy, jako města s průmyslovou minulostí zatíženou těžbou uhlí není právě jednoduchá, dokázala si najít cestu k opatřením, která pomohou do budoucna zpříjemnit život obyvatel.

Na konferenci vystoupí zástupci několika evropských měst, která se strategií adaptace na klimatické změny dlouhodobě zabývají a sami mají zkušenosti s implementací různých opatření v rámci svých měst. Věříme, že vybraná témata a jejich poznatky budou inspirací nejen pro město Ostravu, ale i pro účastníky napříč obory, které s adaptační strategií souvisejí.

Prezentující

Ostrava

Ostrava prošla za poslední dvě desítky let obrovským vývojem. Z průmyslového města se stala městem plným zeleně. Ostrava staví hlavně na revitalizaci veřejných prostranství a brownfieldů, moderní městské dopravě nebo na hospodaření s vodou. Dvacet procent plochy města tvoří v současné době pouze zeleň. V letošním roce se Ostrava ucházela o prestižní titul Evropské zelené město 2020. Tato soutěž hodnotila nejen současný stav životního prostředí, ale hlavně vývoj za posledních deset let a zavedená a chystaná opatření na několik let dopředu. Jako jedno z prvních měst v ČR se začala Ostrava zabývat zpracováním vlastních adaptačních opatření. V roce 2017 ji pro Ostravu pod názvem „Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu“ zpracovala společnost EKOTOXA s.r.o., za kterou vystoupí její výkonný ředitel Mgr. Petr Birklen. Problematice klimatických změn se začal věnovat v roce 2009 během svého působení na Ministerstvu životního prostředí, kde garantoval přípravu „Strategie přizpůsobení se změnám klimatu v podmínkách ČR“. V současnosti pracuje na „Akčním plánu“ pro Statutární město Ostravu řešící konkrétní projekty a samotnou implementaci ve městě.

Vídeň

Svými způsoby řešení Vídeň významně akcentuje v rozvojových i územně plánovacích aktivitách adaptační opatření vůči dopadům změny klimatu. Město vyniká v zavádění procesů do systému správy města a rozšiřování v rámci jednotlivých obvodů, a to nejen v rámci Rakouska. Za velmi inspirativní lze považovat aktivity v městské části Vídně – Grätzel. Ve spolupráci s občany podporuje radnice aktivity „ozelenění“ veřejných prostor a aktivity udržitelné mobility, které jednoznačně zmírňují dopady změny klimatu. Dalším z významných pilotního projektů je UHI STRAT Wien, zaměřený na tepelný ostrov ve městě. Díky němu došlo k „ozelenění“ fasád domů a podpoře instalací zelených střech. Projekt přichází s konkrétními opatřeními, jak pro historické části města, tak pro brownfields, a zdůrazňuje potřeby včlenění těchto opatření do regulativ města (například stavební předpisy apod.). V rámci Strategie byla vytvořena databáze aktivit na přizpůsobení se změně klimatu určené pro veřejnou správu, ale také veřejnost a jako podpora úspěšného provádění adaptačních opatření v příslušných odvětvích. Toto představí Ing. arch. Petr Štěpánek, Ph.D., který absolvoval Technickou univerzitu ve Zvolenu a Fakultu architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Mezi roky 2007 a 2010 byl ředitelem Státního fondu životního prostředí a mimo jiné také řídil multimediální divize vydavatelství Economia. V současnosti je Petr Štěpánek členem řídícího výboru Strategického plánu Hl. m. Prahy.

Lublaň

Slovinské město Lublaň získalo prestižní titul „Evropské zelené město 2016“. Lublaň porotu ohromila výraznou transformací směrem k udržitelnosti, kterou město prodělalo v uplynulých 15 letech. V minulosti Lublani dominoval především automobilový provoz, současné město se zaměřuje na veřejnou dopravu a na dopravní sítě pro chodce a cyklisty. Území města tvoří ze tří čtvrtin zeleň, jejíž součástí jsou souvislé vodní, lesní a zemědělské plochy. V posledním desetiletí město realizovalo celou řadu opatření, která se týkala právě zeleně a i nadále aplikuje v této oblasti konkrétní kroky tak, aby zvyšovalo kvalitu života svých obyvatel a života příštích generací. Simona Berden pracuje jako senior konzultant pro rozvojové a investiční projekty města Lublaň. Od roku 2010 se aktivně účastnila projektu Evropské zelené město, v současné době se podílí na aplikaci dalších adaptačních opatření podporujících udržitelný život ve městě.

Essen

Evropským zeleným městem pro rok 2017 se stalo německé město Essen, a to především díky působivému pokroku a transformace z uhelného a ocelářského města v nejzelenější město Porúří. Zelené a otevřené plochy – vytvořené částečně obnovou brownfieldů – tvoří více než polovinu území města. Ve znamenitě navrženém, inovativním vodohospodářském systému pomáhají navíc zelené plochy pohlcovat dešťové srážky, bránit záplavám a doplňovat zásoby podzemní vody. Essen je svým charakterem i historií velmi blízko Ostravě a představuje pro ni i její obyvatele velkou inspiraci. Architekt a urbanista Sebastian Schlecht byl projektovým projektový manažer Evropského zeleného města a v současné době pracuje na strategickém pokračování vize Essenu jako zeleného, udržitelného města, města pro život.

Program konference

Datum konání: 10. září 2018

8:30 – Adaptační snídaně + registrace
9:30 – Zahájení konference
9:45 – Ostrava (prezentace + diskuze)
10:30 – Lublaň (prezentace + diskuze)
11:15 – Přestávka na kávu
11:30 – Essen (prezentace + diskuze)
12:15 – Vídeň (prezentace + diskuze)
12:45 – Závěr veřejné části konference a diskuze
13:00 – Oběd + networking
14:00 – Workshopy pro zvané účastníky
15:30 – Přestávka na kávu
16:00 – Shrnutí výsledků workshopů a závěr

Účast na konferenci

Registrace pro pozvané účastníky na Mezinárodní konferenci Adaptace měst na změny klimatu je stále otevřena. V případě, že jste obdrželi pozvánku a konference se zúčastníte, zašlete prosím potvrzení své účasti na email adaptace@ostrava.cz.

Konference je určena především zástupcům veřejné správy, neziskových organizací a zaměstnancům odborných institucí a organizací.

Účast na konferenci je zdarma.

Místo konání

GONG – malý sál, 2.patro
Dolní oblast Vítkovice
Ruská 2993, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Dopravní spojení

MHD: tram 1, 2 – zastávka „Dolní Vítkovice“

Vlak: Vlakem na Hl. nádraží, poté tramvají č. 1 nebo 2 – zastávka „Dolní Vítkovice“

Parkování: Parkoviště v areálu Dolní oblasti Vítkovice