Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko

14. listopadu 2018

Dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší má orgán ochrany ovzduší aktivně zpřístupnit veřejnosti srozumitelné informace o… Číst »

Analýza kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší

14. listopadu 2018

Cílem zpracované Analýzy kvality ovzduší na území města Ostravy a legislativa v ochraně ovzduší (2008-2009) je popis emisí a imisí na území města Ostravy, přenosu emisí… Číst »

Analýza závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší

14. listopadu 2018

Analýza závislosti meteorologických veličin a kvality ovzduší (2012) obsahuje analýzu dat o kvalitě ovzduší na vybraných stanicích ve městě Ostrava za roky 2006 – 2011… Číst »

Hodnocení smogové situace v Ostravě – listopad 2011

14. listopadu 2018

Cílem studie Hodnocení smogové situace v Ostravě (listopad 2011) bylo najít možné souvislosti s pohybem vzdušné masy a naměřenými koncentracemi na území

Informace k vysokému obsahu síry v ovzduší v roce 2011

14. listopadu 2018

25. září 2011 došlo v rámci nápravných opatření při sanaci lokality laguny Ostramo k výskytu velmi vysokých koncentrací oxidu siřičitého. Obyvatelé Ostravy často zmiňovali obtěžující… Číst »

Krátkodobý program ke zlepšení kvality ovzduší

14. listopadu 2018

Kvalita ovzduší v Ostravě je silně ovlivňována mnoha faktory. Mezi nejvýznamnější zdroje znečišťující ovzduší lze zařadit průmysl, energetiku, lokální topeniště a dopravu. S poklesem průmyslu… Číst »

Memorandum o společném zájmu na zlepšení ovzduší v česko-polském příhraničí

14. listopadu 2018

Memorandum statutárního města Ostravy a města Katovice o společném zájmu na zlepšení čistoty ovzduší v česko-polském příhraničí

Stanovení podílu produkce emisí z automobilové dopravy

14. listopadu 2018

Stanovení podílu produkce emisí z automobilové dopravy vzhledem k ostatním zdrojům znečišťování

Statistické vyhodnocení zpětných trajektorií pro území Ostravy

14. listopadu 2018

Projekt Statistické vyhodnocení zpětných trajektorií pro území Ostravy se zabýval hodnocením situace v Česko – Polském ovlivňováni kvality ovzduší zpětnými trajektoriemi zkonstruovanými pro každý den roku… Číst »

Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón na území SMO

13. listopadu 2018

Ministerstvo životního prostředí vydalo v dubnu 2016 formou opatření obecné povahy Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek (PZKO),